SAMOLIJECENJE

Pitanja vezana za oblast lijecenje i neobjanjenog putem savremene nauke

Moderatori: Haris, EMIRgr, Yassin

Odgovori
dennispasa
Mlađi član
Postovi: 107
Pridružio se: Pon Jun 11, 2007 4:02 pm
Lokacija: slovenija

Post od dennispasa » Pet Avg 17, 2007 5:09 pm

We alejkumusselam

AMIN brate, za tebe, za mene i sve muslimane/ke ovoga svijeta.
InsAllah me Allah d.ž. nagradi da sretnem još jednom tvog imenjaka, koji je svom rođenom bratu učiju ruqiu. Možda je pitanje što bi bila ta priča ineteresantna? Najbolje ju opisivaju sljedeče riječi:

...ja i brat smo tokom djetinstva i mladosti bili obične đahilije. Vremenom me je Uzvišeni uputijo na pravi put, dok je moj brat i dalje se »nasladživao dobrotama zapada«. Sve što sam ozbiljnije prakticiro vjeru farzom i sve što sam više u svakodnevni život uključivo sunnet, sve se je brat čudnije ponašao...
Jednog dana smo ko vajk spavali u istoj sobi, koju smo dijelili dok smo još bili mali. Kao i obično sam se te noči, nakon dobrovoljnog namaza spustijo u krevet sa abdestom. Nisam ni primjetijo da me brat gleda, sve dok mi nije rekao: »što tako smrdiš?« Čudno mi je bilo, jer nisam imao osječaja neprijatnog mirisa, a i pomislijo sam: »možda brat priča u spavanju«. Druge noči, se je naglom kretnjom odmakao od mene, ko kad bi htio pobječi od mene. Nisam tome pripisivao njeke veče važnosti, ali večanjem moga imana, brat je bio sve agresivniji. Stvari su bile sve čudnije i čudnije. Ja tada nisam ništa znao o tajanstvenom svijetu. Puno sam se ispitivao šta bi moglo biti povod ponašanju moga brata. Gubijo sam se u znakovima koji su se puno razlikovali danom i noču. Istina je da ga preko dana nisam puno viđavao jer je bio više napolju nego u kuči........
Jedne noči sam prije sklapanja očiju, proučijo El-Fatihu i te noči sam dobijo konačnu potrvdu da sa mojim bratom nješto nije u redu. Istina je da sam učijo malo više na glas ali to svakako nije moglo biti opravdanje da me je »pljunuo u facu«.
......pozanimao sam se detaljnije o tajanstvenom svijetu. Familiji sam objasnijo šta se dešava.....naučijo sam na maslinovo ulje i na vodu....Problem je bio jer moj brat nije priznavao drugog svijeta, uopšte ga vjera nije zanimala,.....noču sam ga mazao sa naučenim uljem a njemu su se prsa dignula...jedne noči smo se potukli...jedne noči je sva familija gledala kako mu učim ezan, a moj brat savijen u klopku i drži se za stomak, plače i puno se znoji....preko dana nije davao nikakvih znakova da se sječa nočnih dogadžaja....

InsAllah, da Allah d.ž. dozvoli da ga sretnem još jednom, da ga ispitam kako se je priča završila....

Bismillahirrahmanirrahim

Zavist...prije nego što prepišem ruqju za zavist, jeste potrebno znati razliku izmedzu uroka i zavisti.

Oštri mač u borbi protiv zlih sihirbaza
Razlika između uroka i zavisti (obrati se na djelo »El-'ajnu hakk« str.128)

Zavist je širi pojam od uroka. Svaka osoba koja može da urekne zavidna je, a nije svaki zavidnik i osoba koja može da urekne. Radi toga je u suri El-Felek spomenuto traženje zaštite od zavidnika. Ako musliman zatraži zaštitu od zavidnika, ujedno je zatražio zaštitu i od uroka. Ovo je dokaz univerzalnosti Kur'ana, njegove nadnaravnosti i retorike.

Zavist je pobuđena mržnjom i željom da onome kome se zavidi nestanu sve blagodati. Povod uroku jeste divljenje, dopadanje i hvaljenje nečega.

Zavist i urok igraju jednaku ulogu u izazivanju štete urečenom, a razlikuje se u porijeklu. Porijeklo zavisti pogađa srce vidjevši na urečenom mnoge blagodati i želeči da taj ostane bez njih. Onaj koji uriče pomaže se prodornim pogledom. Tako on uriče ono čemu ne zavidi kao što su predmeti, životinje, usnjevi i imetak. Može se čak desiti da urekne samog sebe takvim prodornim pogledom.

Zavidinik može djelovati na nešto što predstavlja i prije nego što se desi, dok onaj koji uriče može uticati samo na ono što je stvarno prisutno.

Čovjek ne može zavidjeti samom sebi niti svom imetku, dok može ureči i sebe i svoj imetak.

Zavist dolazi samo od pokvarene duše, dok urok može doči i od dobrog čovjeka ako mu se nešto svidi bez želje da to što se njemu svidjelo bude uskračeno urečenom.

Ovo se desilo Amiru ibn Rebi'i kada je urekao Sehla ibn Hunejfa uprkos tome što je Amir, radijallahu anhu, među prvim koji su prihvatili Islam i učesnik Bedra.

Od Džabira, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
«Največi uzočnik smrti mog ummeta, poslije Allah-ov d.ž. odredbe, je urok.«

Program za liječenje zavisti (uroka)

Program za liječenje zavisti primjenuje se nakon pregleda i pouzdanog utvrdživanja dijagnoze uroka ili zavisti. Dakle, tek nakon toga, s Božijom pomoči, počinje se sa ovim programom. Prvo se prouči ruqje, kao univerzalan program za sve slučajeve, a potom, poseban program za liječenje zavisti. Ovdje čemo spomenuti program za liječenje zavisti koji če, s Božijom pomoči, koristiti bolesniku, ukoliko zavidnik nije poznat. Zaštitu od zavisti, ukoliko je zavidnik poznak, ostavit čemo za drugu knjigu/post, ako Bog da.
Prije nego počnem govoriti o ovom programu, želim podsjetiti sve bolesnike na riječi Allah-ova d.ž. Poslanika (s) kad kaže:
»Allah-ovo d.ž. odredženje može odstraniti samo dova«.

Pa, ukoliko se nješto dogodilo Allah-ovim d.ž. odredženjem i želiš da to otkloniš od sebe, ili pak želiš da se zaštitiš od nekog zla koje bi moglo da ti se desi, onda trebaš Allah-u d.ž. dovu upučivati jer On te čuje i dobro je upoznat sa tvojim stanjem.

Počinjemo, dakle, sa učenjem, ruqje (univerzalan program).
A potom:

Bismillahi, habesun habisun ve'šihaabun qaabisun, rededtu'ajne-l-'aaini 'alejhi ve 'alaa ehabbinnaasi ilejhi. Bismillahir-rahmanir-rahim, ferdži'i-l-besare hel teraa min futuur, summe-rdži'i-l-besare kerretejni jenqalib ilejke-l-besaru haasi'en ve huve hasiir.

Ovo se uči nad bolesnikom/vodom/uljem, (kome je učinjena zavist ili ko ima urok) nekoliko puta.

Ovo učenje spomenuto je u III tomu djela Zadu-l-me'ad od Ibn El-Qajjima.

Mnogi su nakon učenja ruqje (univerzalan program), učili i ovo:

Uhrudžii ejjetuhe-l-'ajnu min haze-l-bedeni ve maalihii ve veledihii ve bejtihii. Ejjetuhe-l-'ajnu-truki-l-'aqle ve-truki-l-besare, ve-trukis-sem'a, ve-truki-l-vedžhe, ve-trukis-sadre, ve-truki-l-'avrete, ve-trukir-ridžlejni ve-l-ketifejni, ve-truki-l-batne, ve-trukiz-zahre ejjetuhe-l-'ajnu, bismillaahi intafe'e nuuruke.

Bismillahir-rahmanir-rahim, Zehebellaahu bi nuurihim ve terekehum fii zulumaatin laa jubsiruun.
Bismillahir-rahmanir-rahim, Lehalqus-semaavaati ve-l-erdi ekberu min halqin-naasi ve laakinne ekserennaasi laa ja'lemuun.
Bismillahir-rahmanir-rahim, ferdži'i-l-besare hel teraa min futuur, summe-rdži'i-l-besare kerretejni jenqalib ilejke-l-besaru haasi'en ve huve hasiir.
Bismillahir-rahmanir-rahim, ve in jekaadulleziine keferuu lejuzliquuneke bi ebsaarihim lemmaa semi'uuz-zikre ve jequuluune innehuu lemedžnuun, ve maa huve illaa zikrun li-l-'aalemiin.
Bismillahir-rahmanir-rahim, ve nunezzilu mine-l-Qur'aani maa huve šifaa'un ve rahmetun li-l-mu'miniin.
Bismillahir-rahmanir-rahim, Lev enzelnaa haaze-l-Qur'aane'alaa džebelin lere'ejtehuu haaši'an mutesaddi'an min hajšetil-laahi ve tilke-l-emsaalu nadribuhaa linnaasi le'alehum jetefekkeruun. Huvel-laahul-lezii laa ilaahe illaa huve 'aalimu-l-gajbi veš-šehaadeti huver-rahmaanur-rahiim. Huvel-laahul-lezii laa ilaahe illaa huve-l-meliku-l-qudduusus-selaamu-l-mu'minu-l-muhejminu-l-'aziizu-l-džebbaaru-l-mutekebbiru subhaanel-laahi'ammaa jušrikuun. Huvel-laahu-l-haaliqu-l-baari'u-l-musavviru lehu-l-esmaa'u-l-husnaa jusebbihu lehuu maa fis-semaavaati vel-l-erdi ve huve-l-'aziizu-l-hakiim.
Bismillahir-rahmanir-rahim, fallaahu hajrun haafizan ve huve erhamur-raahimiin.
Bismillahir-rahmanir-rahim, ve qaaluu hasbunellaahu ve ni'me-l-vekii fen-qalebuu bi ni'metin minellaahi ve fadlin lem jemseshum suu'un vet-tebe'uu ridvaanellaah, vallaahu zuu fadlin'aziim.
Bismillahir-rahmanir-rahim, zaalike tahfiifun min rabbikum ve rahmeh.
Bismillahir-rahmanir-rahim, juriidullaahu en juhaffife'ankum ve huliqa-l-insaanu da'iifaa.
Bismillahir-rahmanir-rahim, qulillaahu jundžiikum minhaa ve min kulli kerbin.
Bismillahir-rahmanir-rahim, ve iz jemkuru bikel-leziine keferuu lijusbituuke ev jaqtuluuke ev juhridžuuke, ve jemkuruune ve jemkurullaah, vallaahu hajru-l-maakiriin.
Bismillahir-rahmanir-rahim, Ve qad mekeruu mekrehum ve'indellaahi mekruhum ve in kaane mekruhum litezuule minhu-l-džibaal.
Bismillahir-rahmanir-rahim, fen-zur kejfe kaane 'aaqibetu mekrihim ennaa demmernaahum ve qavmehum edžme'iin.
Bismillahir-rahmanir-rahim, Allaahu laa ilaahe illaa huve-l-hajju-l-qajjuum. Laa te'huzuhuu sinetun ve la nevm. Lehu maa fis-semaavaati we ma fi-l-erd men zellezi ješfe`u 'indehuu illaa bi iznih. Ja'lemu maa bejne ejdiihim ve maa halfehum ve laa juhiituune bi šej`in min 'illmihi illa bimaa šaa`e; vesi'a kursijjuhus-semavaati ve-l-erd ve laa je'uuduhuu hifzuhumaa ve huve-l-'alijju-l- 'aziim
Allaahumme-šfihii ve-hfazhu min šerri-l-haasidiin ve hasedihim ve šerri-l-'aainiine ve 'ajnihim. Allahumme rudde 'ajen-l-'aainiine 'alejhi ve rudde hasede-l-haasidi 'alejhi ve-šmel haaze-l-bedene bi šifa'ikel-lezii laa saqme ve laa vedže'a ba'dehuu ebedaa.
Bismillahir-rahmanir-rahim, Kaaf haa jaa 'ajn saad, zikru rahmeti rabbike 'abdehuu Zekerijjaa, iz naadaa rabbehuu nidaa'en hafijjaa, qaale rabbi innii vehene-l-'azmu minnii ve-šte'aler-re'su šejben ve lem ekun bi du'aaike rabbi šeqijjaa
Bismillahir-rahmanir-rahim, Fe sejekriikehumul-laah, ve huves-smi'u-l-'aliim, sibgatellaahi ve men ahsenu minellaahi sibgah, ve nahnu lehuu 'aabiduun.

Opisivanje ruqije se nastavlja ali se spominje dio u kojem lijekar »bolestniku« saspe naučenu vodu iza zatilja ako se pokažu reakcije i šta se uči dalje u tome primjeru.

Poštovani brate, nadam se da si zadovoljan odgovorom.

d

Qalil
pisem pomalo
Postovi: 29
Pridružio se: Sre Jul 18, 2007 1:02 pm

Post od Qalil » Pet Avg 17, 2007 8:36 pm

Esselamu-allejkum, da te Allah dz. s. nagradi i spasi svih zala Denise, zamolila bih te samo kada si nam ovako lijepo napisao ove Rukje, da kada imadnes vremena postavis i univerzalnu rukju za sihir, ili ako neko ima audio, da postavi link, bilo bi pozeljno i jedno i drugo, tako da svi krisnici koji predpostavljaju ili znaju o cemu je rijec i od cega boluju, hocu reci od koje vrste , dali urok, ili pak sihir je u pitanju da mogu slusati ili sami sebi nauciti.
$Da nas Allah dz. s spasi i sacuva zla, Amin
neka je salavat na Bozijeg poslanika Muhammeda s.a.ws.

dennispasa
Mlađi član
Postovi: 107
Pridružio se: Pon Jun 11, 2007 4:02 pm
Lokacija: slovenija

Post od dennispasa » Pet Avg 17, 2007 8:57 pm

We alejkumusselam poštovana sestro

InsAllah dok budnem vremenom ču postaviti na forum čim više informacija u vezi samoliječenja od sihira.
Što se tiče univerzalne rukje za sihir, ti moram reči da koliko god ima oboljenja od raličitih vrsta sihira toliko ima i različitih tretmana/ruqia. (a ima jih ogromno…)
Univerzalna ruqia jeste jedna od mogučnosti postavljanja diagnoze preko koje se postavi tačni ili barem približni tretman, svakako da je i vrijeme ono koje pokaže prave rezultate, normalno i samo stanje insana.

Pa da iskoristim priliku da naglasim: svakako da je najbolje posjetiti Enesa ili njekog drugog ljekara ali nažalost puno jih je što te mogučnosti nemaju a što je najteže, kako se boriti kad Enesa nema!!!

Link

Sestro, imam puno audio ruqia, koje bi mogle koristiti »bolestnima«, pa insAllah več radim i na tome, naime naš forum nema više mjesta za audio, meni se nesviđa Megaupload, youtube je za video formate, pa ako Bog da nadžem riješenje preko Bitlorda i preko torrent-a

Sestro insAllah samoliječenje se dopunjava u kratkom.

denis

Qalil
pisem pomalo
Postovi: 29
Pridružio se: Sre Jul 18, 2007 1:02 pm

Post od Qalil » Pet Avg 17, 2007 9:19 pm

hvala na brzom odgovoru, :oops:
Samo da kazem , ne bilo ti zahmetile, ne bih da te opterecujem, kada budes imao vremena ,onda postavi, znam ja da nema svako vremena da provodi na netu, ni ja ga cak nemam mnogo, tako da se ne osjecas obaveznim ni pod kakvim pritiskom, i meni je zelja kao i tebi brate da se sto vise pomogne bolesnima, i sama sam jedna od njih, a Allah nabolje zna, i vidi
sellam i sve najbolje

dennispasa
Mlađi član
Postovi: 107
Pridružio se: Pon Jun 11, 2007 4:02 pm
Lokacija: slovenija

Post od dennispasa » Sub Avg 18, 2007 4:30 pm

Bismillahirrahmanirrahim

Madžid Matar, Liječenje Kur'anom uz upotrebu meda i ljekovitog bilja

PROGRAM ZA LIJEČENJE SIHIRA

Ponovno ističemo da se prvo uči ruqje (univerzalni program), a potom, ono što se odnosi na svaki dotični slučaj. (sihiri za rastavljanje, ljubavni, priviđanje, ludost, bezvoljnost i apatija, dozivanje, priviđanje, javaljanje glasova, bolest, ometanje ženidbe, udaje, krvarenje, impotencija, prerana ejakulacija, sterilnost, neplodnost, glavobolja, groznica, strah, zaboravnost, ...)

Ajeti pomoču kojih se odstranjuje sihir:

S nijetom uništenja sihira kod sihirbaza, uništenja njegovih djela i pobjede nad njim uči se:
El.'A'raf, 117-122
I Musau Mi naredismo: »Baci štap svoj!« On tada proguta sve ono što s laži prirediše. I izađe Istina na vidjelo dana! I propade sve ono što su čarobnjaci radili. I tu oni bijahu nadvladani te se okrenuše poniženi, pa potom čarobnjaci i na sedždu padoše, i povikaše: »Mi vjerujemo u Gospodara svjetova, Gospodara Musaova i Harunova!«

S nijetom uništenja sihira u tijelu, tj. Uticaja sihira, uči se:
Junus, 80-82
I kad čarobnjaci dođoše, Musa im reče: »Bacajte što baciti imate!« Pa kada baciše, Musa povika: »To što ste vi bacili samo je vradžbina (sihir)! A Allah d.ž. če vradžbinu uništiti, Allah d.ž. doista ne dozvoljava da uspije djelo razvratnika! Allah d.ž. če Istinu Riječima Svojim učvrstiti mada če to zločincima mrsko biti!«

S nijetom uništenja sihira u tijelu, a posebno ako se obnavljaju i ako se obnavljaju na zvijezdama i mjesecu, uči se:
Taha, 65-70
Pa povikaše: »O Musa! Ili češ da biciš ti, ili čemo biti mi koji če prvi baciti?« Reče on: »Bacajte vi!« Pa mu se od vradžbine njihove učinu da gmižu konopi njihovi i štapovi njihovi. I Musa u sebi jezu osjeti. »Ne boj se!« - rekosmo Mi – »ti si onaj ko če pobijediti! I baci to što ti je u desnici! Progutat če ono što spraviše oni! Doista, to što su spravili – varka je čarobnjaka, a čarobnjak uspjeti neče gdje god da dođe!« I čarobnjaci bijahu ničice bačeni pa povikaše: »Vjerujemo u Gospodara Harunova i Musaova!«
Ove ajete je potrebno ponoviti više puta, a posebno nad onim »bolesnicima«, kojima se prikazuju džini zmije koje služe sihirima)

S nijetom uništenja sihira, a posebno sihira koji su napravljeni na piče i jelo (želudac i crijeva)-uči se:
El-Furqan, 23
I pristupit čemo djelima koja su činili i u pepeo koji se vihori pretvoriti ih.

S nijetom uništenja sihira, a posebno sihira koji je napravljen na vodu kojom se nešto poprska-sa ajetom: »Innellaahe sejubtiluh« uči se:
En-Nur, 39
A oni koji ne vjeruju, njihova djela su kao u ravnici priviđenje za koje žedan snuje da voda je! – Pa kad do njega dođe, ništa ne nađe, a nači če kod njega Allah-a d.ž., pa če mu On napuniti račun njegov! A Allah d.ž. brzo obračunava!

S nijetom razvezivanja sihirskih uzlova i uništenja zaštite izvršioca sihira u tijelu, nakon ajeta: »Innellaahe sejubtiluh« i »Ve qadimma maa 'amiluu...« uči se:
El-Kehf, 97-98
Pa oni niti mogoše da ga prijeđu, niti mogoše da ga prokopaju. »To je blagodat Gospodara moga« -reče on. »A kada se ispuni prijetnja Gospodara moga, On če zid učiniti razdrobljenim! A prijetnja Gospodara moga zbilja je istinita!«

S nijetom skupljanja sihira koji se več nalazi u tijelu, a radi njegova definitivnog izbacivanja, uči se:
El-Kehf, 99 + Eš-Šura, 29
»I u rog če se puhnuti, pa čemo ih sve skupiti!«
»I On je močan da ih skupi kad hoče!«

S nijetom da sihir, definitivno, s Božijom pomoči, iziđe iz tijela-uči se:
Er-Rum, 25
Zatim i to što čete, kad vas iz zemlje pozove zovom jednim, ustati svi vi!

S nijetom izbacivanja sihira uči se:
El-'A'raf, 58
A i u nečistom izlazi, ali s teškom mukom.

S nijetom da iz tijela iziđe šejtan, izvršilac sihira, uči se:
En-Nur, 53 + El-'A'raf, 13
I licemjeri se zaklinju Allah-om d.ž., zakletvom največom, da če doista iziči na bošte ako im ti zapovijediš.
Nije tvoje da se u njemu oholiš! Izlazi! Ti si, zbilja, od onih poniženih!


S nijetom da iziđe iz stomaka šejtan nastanjen u njemu, uči se:
En-Nahl, 78
Allah d.ž. vas iz utroba majki vaših izvodi i ništa ne znate vi.

S nijetom da sihir definitivno iziđe, s Božijom pomoči, uči se:
Misle li oni , u čijim srcima bolest se nahodi, da Allah d.ž. neče kivnje njihove pokazati?!

ZAPISI

Bolesniku oboljenom od sihira, potrebno je napisati tri zapisa koji se stave u vodu i maslinovo ulje. Bolesnik pije vodu tri dana uzastopno, nakon što klanja sabah namaz, prije izlazka sunca, i nakon što sasluša ruqje i namaže tijelo uljem.

Prvi zapis

U prvom zapisu, piše se:

Prva tri ajeta sure El-Muzzemmil,
Ajeti za skidanje sihira (ajeti koji odgovaraju vrsti sihira)
Ajet: od Emmen judžiibu , do jukšifussu'e. (En-Neml, 62)
Ajet: od Rabbenekšif, do mu'minuun. (Ed-Duhan, 12)
Ajet: od Haza kitaabunaa, do ta'meluun. (El-Džasije, 29)

Drugi zapis

Ajeti: od Inne ledejna enkaalen, do ilaa rabbihii sebiilaa. (El-Muzzemmil, 12-19)
Preostali ajeti za skidanje sihira
Ajet: od Ve nunezzilu, do lilmu'minin. (El-Isra', 82)
Ajet: od Qaatiluuhum, do galiiza quluubihim. (Et-tevbe, 14)
Ajet: od Aal-aane haffefe, do da'faa. (El-Enfal, 66)
+ predaja dove!

Treči zapis

Ajet: od Inne rebbeke ja'lemu, do gafuurun rahiim. (El-Muzzemil, 20)
+ p.s.

Pisanje ajeta za skidanje sihira

Po drugi put se ispišu ajeti za skidanje sihira – na čistoj posudi na kojoj nema ukrasa niti bilo kakvih gravura. Pri pisanju se, umjesto tinte, upotrebljava za'feran. Ono što je napisano, sapere se maslinovim uljem pomiješano sa uljem od čurokotice. Zatim se ulje stavi u flašu, pa se, priblivši usta otvoru flaše, na to uči sljedeče:

S nijetom izlječenja od svake bolesti uči se: El-Fatiha
S nijetom skupljanja svih džina u tijelu čovjeka na jedno mjesto, sedam puta uči se: Ajetul-kursi
S nijetom skidanja sihira i ljubavi, uči se cijelo sure Er-rahman
S nijetom odbijanja zavisti koja dolazi od strane ljudi i džina, uči se: Tebaarekellezi bijedihi-l-mulk, ve huve'alaa kulli šej'in qadiir. Ellezi haleqa-l-mevte ve-l-hajaate lijebluvekum ejjukum ahsenu'amelaa, vehuve-l-'aziizu-l-gafuur, ellezii haleqa seb'a semaavaatin tibaaqaa, maa teraa fii halqirrahmaani min tefaavut, ferdži'i-l-besare hel teraa min futuur, summe-rdži'i-l-besare kerretejni jenqalib ilejke-l-besaru haasi'en ve huve hasiir.
S nijetom spaljivanja šejtana vatrom uči se sedam puta El-Burudž
S nijetom istjerivanja šejtana iz tijela, sedam puta se uči sure Ez-Zelzele.
S nijetom smirivanja uzrujanosti džina pratioca i odbacivanja zlih nagovaranja, jedanest puta se uči sure El-Kafirun.
S nijetom iskazivanja iskrene vjere u Jednog i Jedinog Allah-a d.ž. vjere koja ne trpi nevjerstvo niti mnogoboštvo, sedam puta se uči sure El-Ihlas.
S nijetom razvezivanja uzlova sihira, sedam puta se uči sure El-Feleq
S nijetom razvezivanja uzlova sihira i zaštite od zlih nagovaranja šejtana i džina pratioca, sedam puta se uči sure En-Nas

Zatim, cijelo tijelo se dva puta maže ovim uljem svaki dan: jednom navečer prije učenja ili slušanja sure El-Beqare, ili prije slušanja ili učenja sure El-Beqare nakon ikindije namaza, i drugi put pred spavanje.


P.s. Pri pisanju trečeg zapisa se na kraju izpiše/dopuni i nješto napisano arapskim što ja nerazumijem, da nije tako i sam bi bio zadovoljan odgovorom. Ako neko od starijih članova ima istu knjigu i 120 sekundi vremena nek InsAllah dopuni.

d

EMIRgr
Moderator
Postovi: 307
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 11:24 am
Lokacija: U.S.A. Michigan Grand Rapids
Kontakt:

Post od EMIRgr » Pon Avg 20, 2007 3:14 am

Selam alejkum

Imas na ovom linku sve ti fino objasnjava pod "Lijecenje kur`anom 1,2,3"
samo sto se moras prvo registrovati.
http://www.studio-din.com/modules.php?n ... age&pid=17

Sarah
pisem pomalo
Postovi: 20
Pridružio se: Sub Avg 18, 2007 7:06 pm
Lokacija: BiH

Post od Sarah » Sub Avg 25, 2007 7:27 pm

Es selamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu.
Cijenjeni brate, da ti se Allah smiluje i da te Allah dz.s. nagradi na tvom trudu u vezi ovih postova koje pises u vezi Samolijecenja. Sve se ovo u sustini moglo naci ali odvojeno, a hvala Allahu sto si ti napokon sve sastavio kao jednu cjelinu.

Samo sam te htjela pitat; ja ne znam arapsko pismo pa samim tim i ne znam sure pravilno izgovarat. nisam isla u dzamiju niti sam bila u prilici da me neko ispravno uci. Trudim se da sto vise slusam sure i ponavljam za njima ( ucacima) ali mi je tesko jer ne znam pola slova izgovorit. Dok ne naucim prvailno zanima me je li ispravno uciti ovako kako znam (transkriptovano, recimo rukiju na vodu) jer ako covjek uci transkriptovano postoji bojazan da se neka rijec izgovori pogresno kao neka "druga" koja sasvim nesto drugo znaci, ali opet kako bi ucili ako mi koji ne znamo harfove, jer prije ucenja ipak se svi trudimo da imamo iskreni nijet da u ime Allaha ucimo kako znamo.?!

Zelim ti svako dobro i da te Allah dz.s nagradi i na ovom i na onom svijetu. Pomogao si i meni a sigurna sam da ih ima jos kojima su od koristi bili ovi tvoji postovi. Svaka ti cast na vremenu koje si ulozio da bi ovo sve postirao.
Es selamu Alejkum!

dennispasa
Mlađi član
Postovi: 107
Pridružio se: Pon Jun 11, 2007 4:02 pm
Lokacija: slovenija

Post od dennispasa » Sub Avg 25, 2007 9:28 pm

We alejkumusselam poštovana sestro

Ešheddu en la illahe ilallah we ešheddu enne Muhammeden abd'uhu we resuluhu.

Amin na mene, na tebe, sve članove foruma i sve muslimane svijeta....amin.

Tokom čovječanstva pa tako i danas smo svjedoci koliko ima značenje jedna obična riječ. Zbog jedne obične riječi su se vodili svjetski ratovi, počinjale nove ljubavi, ljudi promijenili mišljenja...
Interesantna stvar ta riječ. Veči je čovjeku riječnjak veče mogučnosti ima ubijediti suprotno mišljenje. Praktično gledano ko poklopi lonac ta je pobjedijo. Šta sam stime htijo da kažem?
Sljedenjem IKRE dolazimo do bitnosti ispravnosti. Bukvalno gledano, nebitno za koju stvar se ide bitan je finiš. Ali tako gledano, znači ako čovjek nema riječnjaka nema ni finiša i nemože pobijediti nikako. A šta je to što nas vodi do pobjede?
Draga bračo i sestre ta stvar se zove iskrenost.

Kako to izgleda u praksi?

Predpisano nam je pet puta dnevno klanjati. Ko što več negdje stoji na forumu. Namaz nije potreban Allah-u d.ž. nego nami. Pet puta dnevno se utječemo Uzvišenom od svega zla, tražimo odgovore, molimo za oprost...Ali šta mi imamo od toga namaza ako nismo iskreni i ako nerazumijemo same svrhe namaza, vjere, imana, dina, borbe sa dunajlukom itd. I to je jedan od problema »bolestnih«. Njekoliko vremena praktikuju sve što jim se naredi samo nebili promijenili svoje stanje. I tako praktikovanje dolazi u rutinu koja gubi smisao. Stanje se pogoršava i vrtimo se u začaranom krugu. Kakav smisao ima klanjati pet puta dnevno ako mi mentalno nerazumijemo šta je smisao namaza. To je isto ko kad bi svaki dan pravili 500 sklekova, isto je. Praktikovanje pet dnevnih namaza, zikra, sunneta...bi nam trebalo značiti obavezu, koja nam je naredžena za naše dobro. Spuštanje glave pred Svemogučnim u 4 ujutru bi trebali razumiti da se nesmije razlikovati od ostalih namaza tokom dana pa i ako smo pospani i umorni itd. Još jedan primjer. Istigfar. Predaje se dova: »Bože oprosti mi grijehe, i obečavam da neču više griješiti!«. Koja laž. Trebalo bi se reči: »raditi ču na tome, da neču više griješiti a Ti me ojačaj u tome. Opozori me prije čina, pa ako mi jope neuspije pobijediti moj nefs Ti mi se smiluj«,...

Samo ču dopuniti. Neznanje nije opravdanje. Ali i ono je laganje ako nije iskreno praktikovanje. MORAMO raditi na znanju, učenju Qur'ana, učenju prevoda, razumijevanju...sve je bitno, a najbitnije je veličanje Uzvišenoga srcom. Moramo razumiti da smo »bolestni« zato što je Allah d.ž. tako odabrao, jer On zna šta je za nas najbolje. Da se stime čistimo grijeha, večamo mogučnosti ulazka u džennet, večamo sabur, iman i konačno da razumimo da nam Uzvišeni »bolešču« hoče da kaže da mu je sav dunajluk manje bitan od mrtve koze na kupu džubra. Da pet puta dnevno stojimo pred Njim, zato što On nami treba i ne mi Njemu.

Još jedan savjet.

Možda na prvi pogled glupa stvar ali na kraju se zaista dobije fascinantne odgovore. Savjetujem »bolestnima« da odigraju jednu igru sami sasobom. Igrica se zove: ZAŠTO!
a počinje vako: Ja sam »bolestan«. Zašto? Zato što neklanjam. Zašto neklanjaš? Zato što neznam. Zašto neznaš....i tako do kraja. Pa kad završite ponovite je, i umjesto neklanjanja postavite neki drugi odgovor. Dobit čete odgovore na sva svoja pitanja, lakše čete razumiti svoje stanje a tako čete i lakše ozdraviti, InšAllah.

Denis

Dok god nam Allah d.ž. neda da se nasladimo dunajluka sve do tada nam želi dobro.

p.s. sastavite sami sebi svoju ruqiu

jaska
Posmatrač
Postovi: 4
Pridružio se: Ned Okt 29, 2006 10:27 am

Post od jaska » Uto Jun 10, 2008 8:08 pm

Sellam Alejkum braco i sestre,
Vidim ovdje vec dugo niko nista nije napisao.
I bas sam se bila zacitala, stvarno svaka vam cast na vasim savjetima i da vas dragi Allah nagradi za to.
Ali ja imam jedno pitanje i molila bi bilo koga ko se u to razumije da mi odgovori sto prije jer je jako hitno.
Glupo mi je malo da iznosim tudje probleme ovdje ali moram.
Imam jako dobru prijateljicu koja je udata i ima sina. Njen muz je Njemac i prije nego sto je nju ozenio presao je na Islam.
Poslije skoro 5 godina braka on je rekao da je vise ne voli i da se zeli razvesti sa njom.
Ona ga je molila i plakala, ali sto god je ona vise molila to mu je sve odvratnije bila.
Pokusala je da mu prouci sta, da i njega zamoli da i on sta prouci, da jednostavno vidi da nema kakav sihir.
Ali on nece da cuje za to.
Jednostavno se spakovao i otisao, nasao sebi stan a ostavio nju i dijete same.
Danas mi je ona sve ispricala i ja sam sa njom plakala.
Kaze da se nikad prije nisu tako jako posvadjali, volio je samo tako.
Ali od danas na sutra on kaze da nista ama bas nista ne osjeca za nju.
Eto to je sad sve u kratkim crtama ta njena prica.
I sad nase pitanje za vas je
Sta ona moze uraditi, da bi vidjela dali on ima sihir?????????
Kako i sta da uradi????
Jer on da se testira Rukjom to sigurno nece htjeti.
Molim vas pomozite jako je hitno !!!!!!!!!!!

BozjiRob
pisem pomalo
Postovi: 46
Pridružio se: Pet Jul 11, 2008 4:59 pm

Post od BozjiRob » Ned Jul 13, 2008 9:09 pm

jaska napisao:Sellam Alejkum braco i sestre,
Vidim ovdje vec dugo niko nista nije napisao.
I bas sam se bila zacitala, stvarno svaka vam cast na vasim savjetima i da vas dragi Allah nagradi za to.
Ali ja imam jedno pitanje i molila bi bilo koga ko se u to razumije da mi odgovori sto prije jer je jako hitno.
Glupo mi je malo da iznosim tudje probleme ovdje ali moram.
Imam jako dobru prijateljicu koja je udata i ima sina. Njen muz je Njemac i prije nego sto je nju ozenio presao je na Islam.
Poslije skoro 5 godina braka on je rekao da je vise ne voli i da se zeli razvesti sa njom.
Ona ga je molila i plakala, ali sto god je ona vise molila to mu je sve odvratnije bila.
Pokusala je da mu prouci sta, da i njega zamoli da i on sta prouci, da jednostavno vidi da nema kakav sihir.
Ali on nece da cuje za to.
Jednostavno se spakovao i otisao, nasao sebi stan a ostavio nju i dijete same.
Danas mi je ona sve ispricala i ja sam sa njom plakala.
Kaze da se nikad prije nisu tako jako posvadjali, volio je samo tako.
Ali od danas na sutra on kaze da nista ama bas nista ne osjeca za nju.
Eto to je sad sve u kratkim crtama ta njena prica.
I sad nase pitanje za vas je
Sta ona moze uraditi, da bi vidjela dali on ima sihir?????????
Kako i sta da uradi????
Jer on da se testira Rukjom to sigurno nece htjeti.
Molim vas pomozite jako je hitno !!!!!!!!!!!

Odgovor:
Draga sestro,
Jako mi je zao za slucaj tvoje prijateljice, Allah joj se smilovo a i tebi koja joj zelis pomoci.
Posto si dosta citala na ovim stranicama, znas da postoji mogucnost da je sihr al nisi sigurna, a Allah najbolje zna jel sihr ili sta drugo. Svakako ne bi bilo lose da joj se prouci rukja. A ako nece, pa ti si pokusala da joj pomognes. Mozes snimiti audio rukju i pustiti da poslusa kao sto su braca i sestre vec ranije naveli u drugim postovima. Nek uzme abdest, naravno pokrije se, obuce pristojno, sjedne i zatvori oci slusajuci rukju do kraja, i nebi bilo lose tako vise puta dnevno, kao i slusati u kuci suru bekare.
Znace imali kakvih reakcija tokom slusanja rukje, ne mora imati reakcije prvi put ili prvih deset puta ili nikako. Ako ima reakcije a to mogu biti (mucnina, stezanje, drhtanje, kocenje noge/ruke, trzaji i pomjeranje, davljenje/gusenje itd... onda bi svakako trebala otici nekom. Ljudi najcesce odbijaju prihvatiti nesto sa cim nisu upoznati. Nazalost je kod nas prihvatljivije ono za sto se najvise cuje, a ne ono sto je provjereno ispravno, npr. strava je primjenjivana na veliko, dok malo ljudi cuje sta je rukja, ali i to se mjenja i sve vise naroda se okrece pravom putu hvala Allahu, zahvaljujuci braci i sestrama koji nesebicno djele informacije i dogadjaje da bi pomogli drugima, Allah vas nagradio Dzennetom.Ako joj nisi citala nista sa ove stranice, trebala bi joj pricati o tome ili dati stranicu da sama procita, isprintati. Objasni joj da je to po nasoj vjeri dozvoljeno uciti rukju, ukoliko se uci po Allahovim propisima, kao sto na primjer brat Enes uci, ne treba ic (vazno je da napomenem) nikom ko ce praviti neke zapise itd...
Zelim tebi i tvojoj prijateljici sve najbolje, i da vam Allah da snage da rijesite taj problem, Insha Allah. Mozda braca i sestre imaju jos neki prijedlog pa nek dodaju.
Allah je svemoguci, sve cuje, sve vidi, sve zna! Sve sto biva, biva njegovom voljom.

Medion_1978
Posmatrač
Postovi: 8
Pridružio se: Sub Jul 26, 2008 12:12 am

Es-selamu alejkum

Post od Medion_1978 » Pon Jul 28, 2008 11:55 pm

Veoma cesto posjecujem stranicu i nakon nekoliko pokusaja sam se uspio registrovati.

Imam problema sa sihirom koji mi je vec konstatovan i radim sljedece:
1. Maksimalno nastojim da se normalno ponasam i ljudi uopste ne primjecuju da sam opsihiren
2. Vecini losih osjecaja kontriram i fizicki se borim protiv toga.
3. Svaku vece masiram cijelo tijelo naucenim maslinovim uljem koje takodje i pijem 3 puta dnevno
4. Pijem nauceno curekotovo ulje
5. Redovno obavljam namaz, vecinom u dzematu.
6. Pred spavanje ucim sljedece sure: Sedzda,Saffat, Duhan, Muhamed, Er-Rahman, Vakia, Hasr, Mulk, Mearidz, Dzin, Burudz, Tarik, Zilzal, Humezze, Ihlas, Felek i Nas
7. Ucim jutarnji i vecernji zikr
8. Navece kada legnem da spavam pustim Kur'an na kompjuteru da uci citavu noc i to suru Bekaru.

Pusim i nastojat cu ako Bog da za Ramazan da prestanem, znam da mi to nije dobro u lijecenju.
Simptomi su mi sljedeci.
1. Pritisak na glavu i na nepce u predjelu usne supljine
2. Strah od izlazenja napolje i kontakta sa ljudima
3. Znojenje dlanova
4. Grcevi po tijelu i nekada malaksalost
5. Blagi osjecaj odsutnosti
6. Nekakav nagon iznutra da uradim ili kazem nesto lose
7. Nekada i izgubim volju za zivotom, sve mi bude svejedno
8. Povremeno mi se javlja poprilicno jaka nervoza u zeludcu
9. Nagonim se da ucim Kur'an, sve drugo mi nekako interesantnije, ali kada dodje da ucim ili klanjam javlja se osjecaj odvratnosti prema tome.

To mi je se pocelo desavati oko 11 mjeseca 2008 godine, u pocetku je bila neizdrziva nervoza u zeludcu, ali je sada se hvala Allahu smanjila i nadovezali se ovi gore simptomi.
Kada mi se sastane gotovo sve (inace se smjenjuju simptomi) i kada mi stvarno bude tesko, nakon toga imam mehku stolicu i nakratko mi bude lakse (nestane nervoze u zeludcu privremeno).

Isao sam psihijatru i konstatovao mi je anksiozni poremecaj kao i napad panike. Govori mi kako trebam raditi vjezbe opustanja i setati, kao i ponekad kada su simptomi jaki popiti tabletu za smirenje.
Iskreno govoreci, tableta mi pomogne, ali ne valjaju zbog toga sto se nakon nekog vremena postaje ovistan od njih, bojim se toga da ne postanem kakav drogeras.
Takodje mi je konstatovao strah od ludila.

Covjek koji me lijeci mi je rekao da je kod mene sihr za ludilo i da je krenuo da izlazi na stollicu, takodje mi je preporucio da pijem jogurt i jedem puno voca i povrca.
Ponekada sanjam tog covjeka sto me lijeci u groznim oblicima inace on 100% lijeci Kur'anom.
Kada god se sretnem sa njim ili cujem on mi govori da su to dobre reakcije i da treba da nastavim tako.
Sto mi je najgore jeste da kada pocnem puno uciti Kur'an simptomi su mi sve gori i gori i moje se stanje strahovito pogorsava.
Ovo gore sto radim nekako podnosim uspijevajuci se boriti sa simptomima i raditi na poslu.

Molim za vas savjet i mogucu analizu mog stanja, inace kada slusam rukju javljaju se neke promjene ali ja to sprjecavam.

Es-selamu alejkum i pobijediti cemo INSALLAH

dennispasa
Mlađi član
Postovi: 107
Pridružio se: Pon Jun 11, 2007 4:02 pm
Lokacija: slovenija

.

Post od dennispasa » Uto Jul 29, 2008 5:36 pm

U ime Allaha Svemilosnoga Milostivog

Es selamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu Medion_1978

Da ti Allah d.ž. pomogne u borbi protiv prokletnika olakša i promijeni stanje, amin.
Drago mi je da se je sa nama podijelilo tvoje iskustvo, inšallah njeko se je okoristijo i izvukao pouku.

Prije nego pokušamo nači izlaz od tvog problema, moram spomenuti jednu stvar. A to jeste...
Hvala Allahu d.z. pa si došao do foruma, što znači Allahov poziv si primijo. Između tebe i Stvoritelja nema nikoga. Imaju samo tvoja dobra i loša dijela, pisali mi, govorili, tumačili nema šta neradili sve je džaba ako ti slušaš ali nečuješ. Tu se postavlja pitanje dali postoji neki univerzalni odgovor svima »bolestnima«? Mislim da stoji na svom mijestu ako reknemo:

Proučavanje i izvršavanje Allahovih d.ž. propisa je to koje mijenja stanje.

Tu smo došli do spomenutog pušenja. Nješto sam več napisao jedino bih dopunijo. Da je alkohol zabranjen to znamo. Da se pijan nemože biti pod abdestom isto tako znamo, da alkohol obmanjuje um i tijelo isto tako je poznato. Sa duhanom je isto.
Tijelo jeste Allahovo. Nami je dato u emanet i za njega čemo odgovorati.
Ahi neželi si vidjeti pljuča rakavog bolestnika koji je preselijo na ahiret jer je Azrail došao prije ramazana.

Istinita priča

Pričao mi je učač rukije da ga je posjetijo mladič koji se nije mogao oženiti. Nakon prvih ajeta Bekare počeo se je ljuljati. Rečeno mu je bilo, maži se uljem, pij naučenu vodu, klanjaj........i dodži na kontrolu kroz njekoliko vremena.
Tako je i bilo. Došla kontrola, nije se dugo učilo, mladič je pao u nesvijest sa groznim grimasama na licu. Bilo je potrebno par jakih momaka da su ga savladali. Kad su ga šestorica držala na podu progovorijo je: (ovo je pričao džin) šta radite, (vidno uzhičen, zadihan, hripav glas...), što me mučite, ostavite me gdje i jesam.....i šta ste mu rekli (to jeste mladiču), on nema šta neradi, te klanja, te posti, daje sadaku, ja nisam jeo več četiri mjeseca zbog vas.
Pitao ga je učač: pa ako je to tako od čega ti onda živiš u njemu?
I džin reče: Od njegovog duhana.

Njekoliko savjeta.

Poželjno je da se uspostavi diagnoza na osnovu koje se predpiše tretman. Ali, ali... to može Enes, AbuAmRibnFadl i stvarno iskusni učači koji imaju prakse i prakse. Da dopunim, jeste bitno ali traženjem odgovora možemo postati preokupirani time što je isto tako samo još jedan od šejtanovih ciljeva i skrenuti pažnju sa stvari koje su isto tako bitne. Jedna od njih jeste. Da je liječenje Kur'anom jedino ispravno to znamo, ali što ni na ovom forumu nije dovoljno spomenuto jeste, bolesnici se znaju liječiti više godina. Svi se mogu izlječiti (Allahovom dozvolom) ali su i svi koji su se povratili grijehu opet oboljeli. Tako je i sa dijagnozom, vrijeme i reakcije su te koje nam pokažu uputu ako ne čak i sami kraj. (mislim na ispljuniti sihir)
Na ovome dunajluku smo samo posjetioci i ništa drugo. Svjedoci smo svakodnevniku kako se ljudi umaraju od posla, od živaca, stresa, od para ustvari minusa, od materializma od toga kako neide niko nikome, veči rod komšija od ikoga itd. Dunajluk jeste samo jedna obična varalica koja je prevarila svakoga ko joj se je odazvao. To večina zna, pa tako skoro nema više nikoga ko nije nješto izgubijo. Od njega se pobječi nemože jer vajk ide za nami ali što možemo, možemo mu oduzeti vrijednost i okrenuti se prema Ahiretu, prema Džennetu, prema hurijama, prema dobrim dijelima, prema ibadetu, prema viječnosti. Ovdje na ovom svijetu što je bitno jeste Allahovo d.ž. zadovoljstvo i ništa drugo. Zato treba prestati ignorisati Kur'an i proučavati i prihvatati Allahove propise.
Da bi se lakše okrenuli od dunjaluka treba savladati nefs, koji se totalno pogriješno prevodi u naš jezik, kao strasti. Nefs jeste ljudski ego, u kojeg spada ponos, ljubomora, ljutnja, pohlep, strasti,......ili bolje rečeno vako: pun stomak svega, kad se čovjek nemože oduprijeti hrani, mašta o spolnom občenju, oholost u smislu ja znam bolje od tebe, šta ti znaš, šuti ti nije to tako bilo, znam ja bolje, gibet, ogovaranje. Toga danas ima više nego ikad. Ljudi se hrane time kako bi u društvu bili bitni jer imaju kao njeke informacije koje su pomiješali svojom maštom a u stvari sakrivaju svoju nebitnost bacanjem pažnje na druge, takmičenje u materializmu, roštilja se i loj ako treba samo nek komšija crkne od muke, čuj te me vid te me...bolje da prestanem, i zaključim mislima: tijelo kako treniramo tako se i odaziva, tako je i sa dušom. Na ono što je navikneš to i traži.
Zato tražimo Allahovo zadovoljstvo.

Sihir ludosti

Ludost je cilj koji sihirbaz zadaje džinu zaduženom za sihir, a ovaj odabire puteve preko kojih če ga postiči. Iako je sihir aktiviran, džin ne djeluje odmah, nego upoznaje svoju žrtvu i tek kada joj pronađe najslabije tačke, počinje djelovati. Sihir ludosti nekada čini da osoba u momentu pređe iz zdravog u bolesno stanje, dok u drugim slučajevima žrtva biva bombardovana šokantnim situacijama dok to više ne mogne podnijeti. Simptomi sihira ludosti su:

Nemoralni postupci (riječi i djela), izbezumljenost, izbugljenost u prostoru i vremenu (rastrojenost, zaboravnost, smetenost), tup i bezživotan pogled, insistiranje na boravku na prljavim mjestima, agresivnots i drugo. Jedan od največih problema kod sihira ludosti je taj da bolesnik zbog svoga ponašanja bude izolovan u institucijama za korigovanje nedoličnog ponašanja, agresivnosti i tretiran terapijom koja odgovara simptomima, ali ne i uzrocima bolesti (tretirati medicinom duševne bolest, značilo bi priznati postojanje duše; konzumiranje medikamenata može rezultirati smirivanje pacijenta, ali da li se to dešava kroz omamljivanje ili ubijanje volje pacijenta).

Terapija

Učenje rukje i postupanje sa bolesnikom (i džinom) shodno reakcijama koje uslijede. Po potrebi u prvom učenju ponavljati rukju više puta.
Na kasetu snimiti sure koje če biti slušane 3 puta dnevno mjesec ili više:

El-Bekare, Hud, El-Hidžr, Es-Saffat, Kaf, Er-Rahman, El-Mulk, El-Džinn, El-A'la, Ez-Zelzele, El-Humeze, El-Kafirun, El-Felek, En-Nas.

Liječenje sihira ludosti zahtjeva potpuno zdravu atmosferu (minimalna mogučnost griješenja i strestnih situacija).
Shodno če se utvrđenoj dijagnozi bolesnik kupati, ili piti vodom na koju su naučeni ajeti uništenja sihira.
Svjesnost i htijenje najbližih srodnika u tretiranju sihira ludosti dolaze do izražaja više nego u tretiranju bilo koje druge vrste sihira.

Almin Omerašević


p.s.

Šejtan kola ljudskom krvlju, što znači ona je ta koja se treba čistiti i krv je ta koja ide u srce znači srce je to koje je ako je bolestno bolestno je čitavo tijelo a srce se čisti zikrom. Ako se to dvoje spoji onda se može vršiti hidžamu samom sebi u toku slušanja rukije na mp3.

AbuAmRibnFadL
Veteran
Postovi: 896
Pridružio se: Čet Apr 14, 2005 3:20 pm
Kontakt:

Re: SAMOLIJECENJE

Post od AbuAmRibnFadL » Ned Jan 25, 2009 3:32 pm

Selam alejkum we rahmtullahi we berekatuhu

Wallahi sestro Allahova robinjo U pravu si kad kazes,da se bez veze previse ne uplicemo u problematiku tog svijeta.Svaki covjek je ptencijalni bolesnik,jer sejtan ne spava,da spava i mi bi rahat spavali,zato je ta bitka sejtan insan ostavljena do sudnjega dana jer je Allah subhanehu we te ala dao rok iblisu lanetullahi alejhimda do sudnjeg dana zavodi,Resulullah saws nije bio bolestan od sejtana niti je imao problema sa njima,znamo slucaj kada je u namazu uhvatio sejtana,te je htio da ga zaveze za jedan od stubo9va njegove dzamije da se djeca igraju,ali zbog dove Sulejmana alejhi selama pustio ga je,tako da je on rukju ucio sebi i drugima,ne zato sto je imao problema sa dzinnima i sejtanima vec bi ucio i kada bi ga boljela glava,ili kada bi imao temperaturu,za svaku bol on je trazio lijeka kod Allaha subhanehu we te`ala,cilj rukje nije samo lijecenje od Sihra i sejtansko dzinskog dodira vec je rukja za sve i svaku bol pa cak i zubobolju.Cilj ovog Foruima je pomoci onima kojima je pomoc potrebna,ali ima jedan problem na koji sam ukazao na pocetku,da oni koji su bili bolesni i koji su se Allahovom voljom izlijecili,da se ostave ove problematike i nastave sa normalnim zivotom,jer su recept za izlijecenje dobili,jer daljnjim istrazivanjem ove tematike samo se vise vracaju na ono sto su pretrpjeli i uvijek su u strahu da im se to ponovo ne dogodi.Normalno da nakon izlijecenja ne treba zaboravit i opustit se jer su oni obiljezeni a njihovi neprijatelji vrebaju svaki moguci trenutak kako bi im vratili milo za drago za gubitak i nanosenje povreda,SubhanAllah ,ucio sam covjeku koji se je Allahovom voljom izlijecio,dzinn je samo izasao bez ikakvog dogovora,a onda nakon dvije godine ponovo se razblio,pa se je uspostavilo u tijeku lijecenja da je to neki dzinn iz porodice onog prvog koji je bio mucen ,pa se ovaj vratio da se osveti.Zato onima koji su bili bolesni predlazem da nastave sa namazom,zikrom,i provjerkom sebe slusajuci rukju,a nikako uplitati se dublje u stvari koje ih ne interesuju.Jer ovaj Nacin Lijecenja je Dzihad na Allahovom Putu,a u dzihad se ne ide nespreman.

meli
Mlađi član
Postovi: 93
Pridružio se: Sre Feb 25, 2009 1:11 pm

Re: SAMOLIJECENJE

Post od meli » Sub Apr 11, 2009 2:17 pm

Selam alejkum,
Za prv pat vo mojot zivot ne znam sto da ti pisam dennispasa,a sto i da pisam e malku vo sporedba so toa sto ti go napravi za ovoj forum.ALLAH neka te nagradi za siot tvoj trud sto si go vlozil.Znaj deka blagodarenie na toa sto ti go napravi im pomogna na mnogu luge.Sekoja cest.Veruvaj deka ALLAH ke te nagradi.Prodolzi taka.Fala na ovoj forum.Fala mu na ALLAH sto ostanaa takvi luge kako tebe.
Selam alejkum

ricma
pisem pomalo
Postovi: 17
Pridružio se: Uto Apr 28, 2009 1:26 am

Re: SAMOLIJECENJE

Post od ricma » Ned Maj 10, 2009 10:52 pm

Selam braco i sestre,
Imao bih jedno pitanje vezano za zapise. Na dosta mjesta na ovom forumu sam procitao da se ne koriste bilo kakvi zapisi, dok sam ovdje u samo lijecenju naisao da treba da se pisu zapisi za sihr. Moze li neko malo bolje to da razjasni.

Odgovori