Dobro došao mjesece Allahove milosti i oprosta!

Sve što je za pouku, bujrum pisite ovdje kao novu temu radi ljepše preglednosti

Moderatori: Haris, EMIRgr, Yassin

Odgovori
Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Dobro došao mjesece Allahove milosti i oprosta!

Post od Yassin » Pet Sep 12, 2008 5:43 am

Zbog neizmjerne ljubavi prema Svojim robovima Allah, s.v.t., je učinio da svih osam džennetskih kapija bude otvoreno u toku ramazana, a da džehenemska vrata budu zatvorena, l pored svega toga šejtani se u ramazanu okivaju i ne mogu djelovati i utjecati na čovjeka kao mimo ramazana.

Dragi brate i sestro, zar postoji bolja prilika od ove? Kad ćemo se pokajati, ako nećemo sad? Kad ćemo se sjetiti Allaha, smrti i stajanja na Sudnjem danu, ako ne sad? Kad ćemo se očistiti od grijeha, ako ne sad? Bolja prilika i bolja mogućnost ne postoji

Pojava novog mlađaka obznanila je musli­manima od mašrika do magriba dolazak blagoslovlje­nog mjeseca ramazana, mje­seca čija je vrijednost mnogo veća od drugih mjeseci u godi­ni. Ramazansko vrijeme je kod Allaha na posebnom stepenu. To je mjesec posta, Kur'ana, zikra, dobročinstva, strpljivosti, rahmeta, berićeta i obilne nagrade. Kada bi Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, ugledao mlađak rekao bi:

"Moj i tvoj Gospodar je Allah, mjesece dobra i upute. Gospodaru naš, učini da nam bude u znaku spasa i islama, sigurnosti i imana."I kako reče pjesnik: ....

"Svojim dolaskom kao da ramazan kaže: "O dunjaluče, stani! Lakše sa svojim zavođenjem ljudi. Dosta si ih zaveo svojim čarima i obmanuo svojim uk­rasima. Postali su tvoji robovi zbog tvoje obmane, pa su zab­oravili čak i na lijek koji dušu liječi i hrani. Oduzeo si im jedanaest mjeseci od godine i neprestano ih na grijehe navodio. Dosta, dosta dunjaluče! Ta, ljudi su kod Allaha mnogo vredniji od toga da budu plijen i žrtva tvoje prividne ljepote. I Allahova milost prema njima je mnogo veća od mora tvojih strasti u kojem želiš da se utope."

Cilj postaje bogobojaznost

Ramazan je, prije svega, pre­poznatljiv po postu kao ibade-tu kojeg je Allah, s.v.t., propisao muslimanima i za koji je rekao: "Svako čovjekovo djelo pripada njemu osim pos­ta. Post je Moj i Ja ću za njega nagraditi." Post je dakle, propisan i naređen od Allaha. A zašto? Je li zato da bismo tr-pjeli glad i žeđ, da bismo mučili svoje tijelo i osjećali tegobu i da bismo se bez razlo­ga odricali onoga što je samo po sebi dozvoljeno i korisno? Nikako! Post, kao i ostali ibadeti, ima svoju svrhu i cilj.

Taj cilj je spomenuo Allah, s.v.t., u Kur'anu: O vjernici! propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste bili bogobojazni. (El-Bekare, 183.)

Ovaj ajet nam objašnjava da je svrha posta postizanje bogobojaznosti, a ne trpljenje gladi i žeđi. A šta ustvari znači bogobojaznost? Bogobojaznost je osobina is­tinskih vjernika. Onih koji su spoznali svoga Gospodara, a samim tim i svrhu svog posto­janja na ovom svijetu. Onaj ko je bogobojazan živi bez straha, tjeskobe i beznađa. Njemu je potpuno jasan njegov put i nje­gov cilj.

On osjeća slast i ljepo­tu života kroz slast vjerovanja i pokornost Allahu, s.v.t.. Bo­gobojaznost je najbolji regula­tor čovjekovog odnosa prema životu i najbolji čuvar od posrtanja, skretanja sa staze istine i svih vidova devijacija koje srozavaju ljudsku ličnost. Bogobojaznost je garant naše čvrste veze sa nebesima i ako se ta veza prekine, onda je to znak pada i propasti. Objaš­njavajući smisao bogobojaznosti Allah, s.v.t, u Kur'anu veli: O vjernici, Allaha se bo­jte, i neka svaki čovjek gleda staje za sutra pripremio, i Al­laha se bojte jer On dobro zna što radite. I ne budite kao oni koji su zaboravili Allaha, pa je On učinio da sami sebe zabo­rave; to su pravi grešnici. ( Hašr, 18.-19.)

Dakle, bogobojaznost nas stalno podsjeća na prolaznost ovog dunjalučkog života i na putovanje bez povratka. Putovanje u vječnost i susret sa Allahom, s.v.t..

Jedna noć u ramazanu je vrednija od hiljadu mjeseci

Svako putovanje zahtijeva te­meljitu pripremu i poputninu kako bi bilo sigurno i bezbjedno. Poputnina za vječnost jeste bogobojaznost, odnosno dobra djela. Ako naša putnička torba za Ahiret ne bude napunjena dobrim djelima, slabi su izgledi za sigurno putovanje i dobar ishod. Allah nas upozorava da ne dozvolimo sebi da budemo kao oni koji nisu bogobojazni i koji su zaboravili na Allaha.

Zaborav na Allaha znači zabo­rav na samog sebe. Znači, život bez orijentira i bez pripreme za ono što dolazi sutra. A kada dođe dan putovanja takav će saznati daje sam sebe obman­uo. Veličina i posebnost ramazana je i u tome što je on mjesec Kur'ana.

Allah, s.v.t., je iz milosti prema svjetovima poslao Muhammeda, a.s., kao posljednjeg poslanika sa posljednjom objavom, Kur'anom, da im bude svjetlo, uputa i lijek. Bez toga je neza­misliv sretan život na dunja-luku.

Uzvišeni je objavio: U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana , koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravog puta i razlikovanja do­bra od zla. (El-Bekare, 185.)

A u suri Isra' stoji: Mi objavljuje­mo u Kur'anu ono stoje lijek i milost vjernicima , a nevjer­nicima on samo povećava propast. (Isra', 82.) I ne samo to, već je noć u kojoj je Allah spustio Kur'an na zemaljsko nebo, tj. Lejletu-1-kadr, vredni­ja od hiljadu mjeseci u kojima nema te noći. Uzvišeni je ob­javio: Noć Kadrje bolja od hil­jadu mjeseci, melekiiDžibril, s dozvolom Gospodara svoga spuštaju se u njoj zbog odluke svake, sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane. (El-Kadr)

Spominjući vrijednost ramazana, odnosno posta i Kur'ana, Muhammed, s.a.v.s., je rekao: "Post i Kur'an će se zauzimati za čovjeka na Sud­njem danu. Post će reći: 'Gos­podaru, ja sam mu zabranio hranu i spolni odnos, pa mi dozvoli da se zauzimam za nje­ga.'

I bit će mu dozvoljeno. A Kur'an će reći: 'Gospodaru, ja sam mu zabranio spavanje noću (tj. klanjao je noćni na­maz i učio Kur'an), pa mi dozvoli da se zauzimam za njega.' I bit će mu dozvoljeno za­uzimanje." Ramazan je najbo­lja prilika za svakog grješnika i ne bismo je smjeli propustiti. A nema čovjeka koji ne griješi kako je rekao naš Poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem: "Svaki čovjek gri­ješi, a najbolji su oni grješnici koji se kaju."

Ko oprašta grijehe, ako ne Allah?

Zbog neizmjerne ljubavi pre­ma Svojim robovima Allah, s.v.t., je učinio da svih osam džennetskih kapija bude ot­voreno u toku ramazana, a da džehennemska vrata budu zat­vorena. I pored svega toga šejtani se u ramazanu okivaju i ne mogu djelovati i utjecati na čovjeka kao mimo ramazana. Dragi brate i sestro, zar postoji bolja prilika od ove? Kad će­mo se pokajati, ako nećemo sad? Kad ćemo se sjetiti Alla­ha, smrti i stajanja na Sudnjem danu, ako ne sad? Kad ćemo se očistiti od grijeha, ako ne sad?

Bolja prilika i bolja mo­gućnost ne postoje. Neka te ne zavarava duga nada i neka te ne plaši i u očaj ne baca mnošt­vo tvojih grijeha. Allah se raduje pokajanju grješnika i voli kad Mu se rob pokajnički vrati. U jednoj predaji stoji da je neki Izraelćanin činio ibadet Allahu 40 godina, a onda se odmetnuo i krenuo stazom zablude i proveo je u griješe-nju, također, 40 godina.

Nakon toga ponovo se želio pokajati, pa se skrušeno obratio dovom Allahu tražeći odgovor na pi­tanje da li za njega ima nade i da li će mu Allah oprostiti ako se pokaje. Allah mu je nakon toga objavio: "Četrdeset godi­na si Mi ibadet činio i Ja sam te učinio Meni bliskim. Zatim si četrdeset godina griješio pre­ma Meni i bio Mi nepokoran, a Ja sam ti odgađao kaznu. Ako se ponovo iskreno pokaješ vidjet ćeš da Ja primam poka­janje." Uzvišeni Allah je ob­javio:

I za one koji se, kada grijeh počine ili kad se prema sebi ogriješe, Allaha sjete i oprost za grijehe svoje zamole a ko će oprostiti grije­he ako ne Allah ?- i koji svjesno u grijehu ne ustraju. (Ali Im-ran, 135.)

U predaji koju bilje­ži Ibn Asakir stoji: "Kada čov­jek učini grijeh pa se iskreno pokaje, Allah učini da meleki pisari zaborave loše djelo koje su prethodno zapisali, i da nje­govi organi s kojima je počinio grijeh zaborave na taj grijeh i da mjesto na kome je činio gri­jeh zaboravi taj grijeh, tako da na Sudnjem danu taj pokajnik neće imati svjedoka protiv sebe za one grijehe za koje se pokajao." Uistinu je Allahova milost prema ljudima neizm­jerna!

Allah Svoje iskrene robove i one koji se pokaju za grijehe štiti i ne želi da budu osramoćeni ni na ovom ni na budućem svijetu. I prima iskrene dove, a posebno u ra­mazanu, jer "dova postača se ne odbija", obavještava nas Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem.

Pa blago onom ko se pokaje u ramazanu i dobije nagradu, a teško onom ko bude vraćen sa kapije milosti zbog svog nemara i oholosti. Kada se šejtani okuju i pos­tom ugasi vatra strasti, i svrgne vladar pohote, a vodst­vo preuzme razum, grješnici neće imati opravdanje.

Zato oblaci nemara na srcima muslimana, raspršite se! Neka sv­jetlost bogobojaznosti i imana zasja punim sjajem, neka se stranice vjerničkih djela uzdignu , neka srca postača budu skrušena i ra­dosna, a grijesi pokajnika ne­ka se ne vraćaju nikada! Ne­ka se približi jedinstvo islam­skog ummeta, neka se udalje mržnja, zavist, nejedinstvo, i neka nestanu!

Pobjedo isla­ma, požuri i obraduj musli­mane cijelog svijeta ovog ramazana. Molimo Allaha Svemilosnog da ubrza pobjedu istine i da popravi stanje mus­limana. Molimo Ga da nam omogući da mubarek ra­mazan provedemo u ibadetu i pokornosti Allahu, s.v.t., da primi naša dobra djela, a loša poništi i izbriše, da nas saču­va džehennemske vatre, a na­gradi vječnim Džennetom. Amin!

Abdussamed Busatlić

Odgovori