Hadisi o liječenju [Sahih Muslim]

Sve što je za pouku, bujrum pisite ovdje kao novu temu radi ljepše preglednosti

Moderatori: Haris, EMIRgr, Yassin

Odgovori
Haris
Veteran
Postovi: 1466
Pridružio se: Pet Nov 14, 2008 6:35 pm
Lokacija: Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Kontakt:

Hadisi o liječenju [Sahih Muslim]

Post od Haris » Pet Nov 12, 2010 8:08 pm

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog.

Svaka zahvala pripada Allahu. Njegovo je sve što je na nebesima i zemlji. Svi smo Njegovi i Njemu ćemo se vratiti. Muhammed s.a.v.s. je Njegov rob i Njegov Poslanik. Njegova vjera je Islam i Njegov vječni govor Kur'an.
Neka je selam i salavat na Muhammeda s.a.v.s., njegovu porodicu, ashabe i njegov ummet.

Evo našao sam slobodnog vremena da postavim nekoliko hadisa, koji su zabilježeni u Muslimovoj zbirci hadisa, u nadi da će se neko okoristiti, ili uvidjeti ispravnost liječenja koji se predstavlja na ovoj stranici, te skrenuti pažnju onima koji tvrde da način liječenja sa ovog foruma nije ispravan, i ukazati im da više trebaju čitati o istoj temi.

U prvom ajetu sure Alek, Uzvišeni Allah kaže:

Ikre bismi rabikellezi halek. (Čitaj, u ime Gospodara tvoga, koji stvara)

Također, prije nego postavimo hadise, ukoliko neko ne zna od koje je vrijednosti Muslimova zbirka, može pročitati na ovom linku o vjerodostojnosti i važnosti iste.

http://bs.wikipedia.org/wiki/Sahih_Muslim

Hadise ću rasporediti po par u svaki post da bi to izgledalo što preglednije.

Haris
Veteran
Postovi: 1466
Pridružio se: Pet Nov 14, 2008 6:35 pm
Lokacija: Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Kontakt:

Re: Hadisi o liječenju [Sahih Muslim]

Post od Haris » Pet Nov 12, 2010 8:11 pm

__________________


Prenosi se da je Vjerovjesnikova, a.s., žena Aiša, r.a., rekla:
- Kada bi se razbolio Božiji Poslanik, a.s., njemu bi učio rukju Džibril, a.s., ovako:
Bismillahi jubrike, ve min kulli da'in ješfike, ve min šerri hasidin iza hasede ve šerri kulli zi 'ajn.
U ime Boga, On će sa tebe skinuti ovo i izliječiti te od svake bolesti; i od zla svakog zavidljivca kada
zavidi, i od svakog urokljiva oka!


__________________


Abdulaziz ibn Suhejb prenosi od Ebu Nadre, a ovaj od Ebu Se'ida, da je Džibril, a.s., jedanput došao kod Vjerovjesnika, a.s., i upitao ga:
- Tužiš li se na nešto, Muhammede?
"Tužim", kazao mu je pa mu je Džibril rekao: Bismillahi erkike min kulli šej'in ju'zike, min šerri kulli nefsin ev 'ajnin hasidin Allahu ješfike, bismillahi erkike.
U ime Allaha ti rukju učim: od svega što ti pričinjava bol, od svake duše ili oka zavidnoga neka te Allah
izliječi! U ime Allaha ti rukju učim!


__________________


Prenosi se da je Aiša, r.a., rekla:
- Jedan Jevrejin iz plemena Benu Zurejk, po imenu Lebid ibn el-Easam, je Božijem Poslaniku, a.s., napravio sihir
tako da mu se počelo pričinjavati da je nešto uradio a on to nije bio uradio. Onda je jednoga dana ili jedne noći,
molio i molio pa je zatim rekao:
"Aiša, znaš li da mi je Allah dao odgovor na ono što sam ga molio?! Došla su mi neka dva čovjeka i jedan od njih
mi je sjeo pored glave a drugi pored nogu. Onaj koji mi je bio kod glave upitao je onoga pored nogu ili je onaj
koji je bio kod nogu upitao onoga pored glave:
- Od čega je bolestan?
- Opsihren je.
- Ko ga je opsihrio?
- Lebid ibn el-Easam.
- Na šta mu je napravio sihir?
- Na češalj i dlake koje su bile na njemu, u čatrnji s otpadnutim datulinim cvatom.
- A gdje je to?
- U bunaru Zu Ervan!

Božiji Poslanik, a.s., je potom s nekoliko svojih ashaba otišao tamo.
Poslije mi je rekao:
"Allaha mi, Aiša, voda mu je baš poput rastopine kne, a palme poput šejtanskih glava!"
- Božiji poslaniče - rekla sam ja - zašto ga (tj. češalj nisi izvadio i) nisi spalio?
"Ne", odgovorio je. "što se mene tiče, Allah me je izliječio; nisam htio zlom zaokupiti ljude. Naredio sam da se bunar zatrpa."


__________________

Haris
Veteran
Postovi: 1466
Pridružio se: Pet Nov 14, 2008 6:35 pm
Lokacija: Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Kontakt:

Re: Hadisi o liječenju [Sahih Muslim]

Post od Haris » Pet Nov 12, 2010 8:15 pm

__________________


Prenosi se da je Aiša, r.a., rekla:
- Kad bi se neko od njegovih čeljadi razbolio, Božiji Poslanik, a.s., bi nad njim učio sure Felek i Nas i pritom puhao u nj. Tako sam i ja, kad se on razbolio smrtnom bolečću, puhala u njega i potirala ga njegovom rukom, jer je njegova ruka bila bereketnija od moje!

__________________


Od Osmana ibn Ebu-l-'Asa es-Sekafija, r.a., se prenosi da se on Božijem Poslaniku, a.s., požalio na bol koju je osjećao u svome tijelu otkako je bio primio islam, našta mu je Božiji Poslanik, a.s., rekao:
"Stavi ruku na mjesto na kojem osjećaš bol i triput reci: Bismillah. Potom reci sedam puta: "E'uzu billahi ve kudretihi min šerri ma edžidu ve uhaziru" -
Kod Allaha, i u Njegovoj moći, tražim utočište od zla kojeg osjećam i od kojega strahujem!"

__________________


Od Ebu Se'ida el-Hudrija, r.a., se prenosi da je nekoliko ashaba Božijega Poslanika, a.s., bilo na putu pa kad su prolazili kroz
jedno arabljansko naselje, zatražili su da ih ugoste, no oni ih nisu htjeli primiti. Mještani su ih pitali:
- Da među vama nema kakva iscjelitelja - prvaka ovoga naselja je nešto ujelo ili mu se nešto drugo desilo?
Jedan od ashaba je rekao: - Ima! - pa je otišao do tog čovjeka i isjeljivao ga učeći mu Fatihu i čovjek je ozdravio!
Na ime toga mu je poklonjeno stado sitne stoke, ali je on to odbio uzeti, rekavši - dok o tome ne upoznam Božijega Poslanika.
Potom je otišao kod Božijega Poslanika, a.s., i to mu ispričao.
- Božiji Poslaniče - rekao je - Allaha mi sam ga isjeljivao samo Fatihom!
On se nasmiješio i rekao mu:
"A otkud znaš da se njome liječi?! Primite od njih onaj dar i uvrstite i mene u dobitnike!"

__________________


Prenosi se da je Enes ibn Malik, r.a., rekao:
- Božiji Poslanik, a.s., je dopustio isjeljivanje od uroka, otrovnica i bubuljica (koje se pojave na bokovima).

__________________


Prenosi se da je Ebu Hurejre, r.a., rekao:
- Jedan čovjek je došao kod Vjerovjesnika, a.s., i rekao mu:
- Božiji Poslaniče, šta sam sve pretrpio od akrepa koji me je jučer ugrizao!
"Samo da si", kazao mu je on, "kad si zanoćio rekao: E'uzu bikelimatillahi-t-tammati min šerri ma haleka -
Utječem se Allahovim potpunim riječima od zla onoga što je stvorio! - ne bi ti naudio!"

__________________

Haris
Veteran
Postovi: 1466
Pridružio se: Pet Nov 14, 2008 6:35 pm
Lokacija: Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Kontakt:

Re: Hadisi o liječenju [Sahih Muslim]

Post od Haris » Pet Nov 12, 2010 8:18 pm

__________________


Od Ibn Abbasa, r.a., se prenose sljedeće Vjerovjesnikove riječi:
"Urokljivo oko je istina, i ako ima išta da pretiče sudbinu, onda je to urokljivo oko, zato: kad vas neko zamoli da mu se
okupate (operete) okupajte se!"*

* Ko je urokljiv treba se saprati i vodom kojom se saprao okupati se ona osoba koju je pogodio urok, kao što se to pojašnjava
u drugim hadisima.


__________________


Prenosi se da je Džabir ibn Abdullah, r.a., rekao:
- Božiji Poslanik, a.s., je Hazmovoj porodici dopustio isjeljivanje od ujeda zmije. Jedanput je Esmu, kćerku Umejsovu, upitao:
"Zbog čega se to, vidim, tijela čeljadi moga brata tope (mršavi su) i zahvaća ih nemoć?!"
- Nije ništa drugo - kazala je ona - do to da su vrlo osjetljivi na urokljivo oko!
"Iscjeljuj ih!" - rekao je i ja sam mu pokazala kako tčinim. "Isjeljuj ih!" - rekao je.

__________________


Od Umm Seleme, r.a., supruge Božijega Poslanika, a.s., se prenosi da je Božiji Poslanik, s.a.v.s, ugledavši promjenu boje (tj. ugledavši žutilo) na licu služavke u Umm Seleminoj kući, rekao:
"Na njoj je zao pogled, pa joj potražite isjelitelja!"

__________________


Prenosi se da je Aiša, r.a., rekla:
- Kad bi se neko od nas razbolio, Božiji Poslanik, a.s., bi ga potrao svojom desnom rukom i govorio:
"Ezhibi-l-be'se Rabbe-n-Nasi, vešfi Ente-š-Šafi, la šifa'e illa šifa'uke, šifaen la jugadiru sekamen -
Otkloni nevolju, Gospodaru ljudi, i izlječenje dadni, Ti si istinski Izlječitelj. Nema izlječenja do tvog izlječenja. Podaj takvo izlječenje koje neće staviti nikakvu bolest!"
Tako sam i ja, kad se razbilio Božiji Poslanik, a.s., i kad je već bio otežao, uzela njegovu ruku da i ja njemu uradi ono što je
on bio radio, no on je svoju ruku izvukao iz moje i rekao:
"Bože moj, oprosti mi i uvedi me u Nebesko Društvo!"
Ja sam potom pogledala i on je, utom, umro!

__________________

Haris
Veteran
Postovi: 1466
Pridružio se: Pet Nov 14, 2008 6:35 pm
Lokacija: Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Kontakt:

Re: Hadisi o liječenju [Sahih Muslim]

Post od Haris » Pet Nov 12, 2010 8:20 pm

__________________


Od Aiše, r.a., se prenosi da je Božiji Poslanik, a.s., iscjeljivao ovakvom rukjom:
"Ezhibi-l-be'se Rabbe-n-nasi, bijedike-š-šifau, la kašife lehu illa Ente -
Otkloni nevolju, Gospodaru ljudi, u Tvojoj je Ruci izlječenje i niko ga, osim Tebe, ne može donijeti!"

__________________


Prenosi se da je Avf ibn Malik el-ešdžai, r.a., rekao:
- Mi smo prije islama prakticirala učenje rukje pa smo upitali:
- Božiji Poslaniče, kako ti gledaš na to?
"Pokažite mi kako ste to radili", kazao je on, "jer rukja ima svoje mjesto ukoliko u njoj nema širka!"

__________________

Odgovori