Uspjesno stado

Sve što je za pouku, bujrum pisite ovdje kao novu temu radi ljepše preglednosti

Moderatori: Haris, EMIRgr, Yassin

Odgovori
akhi
Stari član
Postovi: 342
Pridružio se: Pon Avg 23, 2010 7:50 pm
Lokacija: dunya
Kontakt:

Uspjesno stado

Post od akhi » Ned Dec 12, 2010 5:36 pm

HUTBA: USPJEŠNO STADO Hatib: brat Abdul'Aziz Poštovani džema’ate! Sva hvala i zahvala pripada jedinom Božanstvu koje treba iskreno i ispravno obožavati a to je Allah azze ve dželle. Hvala mu na na svim blagodatima a prije svega na blagodati upute koju On Uzvišeni daje kome hoće, neka je sallavat i selam na Njegovog posljednjeg Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegovu porodicu, ashabe i sve one koji budu slijedili njegovu uputu do Kijametskog dana. Od Abdullaha ibn Omera, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: “Čuo sam Allahovog Poslanika da kaže: ‘Svi ste vi pastiri i sve ste odgovorni za svoje stado, vođa je pastir i on je odgovoran za svoje stado, čovjek je pastir u svojoj porodici i on je odgovoran za svoje stado, žena je pastirica u kući svoga muža i odgovorna je za svoje stado, sluga je pastir u imetku svoga gazde i on je odgovaran za svoje stado, svi ste vi pastiri i svi ste vi odgovorni za svoje stado.’” (Buhari u Sahihu, 59/2) Da bi društvo bilo uspješno osim vođe mora biti uspješno i njegovo stado i svako ispunjavati onoliko koliko može. Stado ima svoje obaveze na više linija: - Prema Allahu subhanehu ve te’ala, - Prema vođi. - Međusobno. Postavlja se pitanje kakve su to obaveze? 1. Ihlas – iskren nijet prema Allahu subhanehu ve te’ala, 2. Takvaluk – bogobojaznost. Allahov rob između sebe i Allahovih zabrana stavi granicu. Kaže Poslanik sallallahu alejhi ve sellem,: „Čovjek neće dostići stepen mutekije dok ne ostavi one sumnjive stvari bojeći se da ne upadne u zabranjeno.“ Takvaluk je vaga u određivanju vrijednosti kod ljudi. Kaže Poslanik sallallahu alejhi ve sellem,: „Boj se Allaha ma gdje bio.“ Takvaluk daje plodove i na dunjaluku i na ahiretu. I mi smo potrebni ovih plodova. Nabrojaćemo neke od plodova takvaluka - Traženje zaštita od Allaha subhanehu ve te’ala, u svakoj situaciji. - Olakšavanje tegoba i nedaća - Povezivanje, ujedinjavanje ljudskih srca. Allah subhanehu ve te’ala, spušta ljubav i povezuje srca ljudi. 3. Sabr i ustrajnost na sabru. Kaže Allah subhanehu ve te’ala,: اَي اَهُّيَأ َنيِذَّلا اوُنَمآ اوُرِبْصا اوُرِباَصَو
اوُطِباَرَو اوُقَّتاَو َهَّللا ْمُكَّلَعَل
َنوُحِلْفُت „O vjernici, budite strpljivi i izdržljivi, na granicama bdijte i Allaha se bojte, da biste postigli ono što želite.“ (Ali- Imran, 200). - Sabr u pokornosti Allahu - Sabr u vježbanju, džihadu, davi. Obaveza je vjerniku da sabura na svim
nedaćama imetak, porodica... - Sabr u prenošenju Allahove istine. اَي َّيَنُب ِمِقَأ َةاَلَّصلا ْرُمْأَو ِفوُرْعَمْلاِب َهْناَو ِنَع ِرَكنُمْلا ْرِبْصاَو ٰىَلَع اَم َكَباَصَأ ۖ َّنِإ َكِلَٰذ ْنِم ِمْزَع ِروُمُأْلا „O sinko moj, obavljaj molitvu i traži da se čine dobra djela, a odvraćaj od rđavih i strpljivo podnosi ono što te zadesi – dužnost je tako postupiti.“ (Lukman, 17). - Sabr na šubhama od strane munafika i smutljivaca. Kaže Poslanik sallallahu alejhi ve sellem,: „Biće skupina koja će biti na istini, neće joj smetati oni koji joj se suprostave.“ - Sabr na dužini puta. - Sabr na okretanju ljudi od neistine. - Sabr na slabosti sljedbenika, njihovom
siromaštvu i njihovoj nemoći. Sunetullah je da su sve poslanike pomagale ovakve
skupine oni čistih srca najudaljeniji od dunjaluka. - Sabr u pokornosti emiru u poteškoći i lahkoći makar pri sebi imao nešto zbog čega ne treba da se slijedi. - Sabr sa braćom koji su saputnici na putu. - Sabr na polju djelovanja svejedno da li
se radilo o džihadu, davi ... Na tom poprištu susreće se sa dosta ljudi raznog stepena imana ili znanja. Kaže Poslanik sallallahu alejhi ve sellem,: „Mu'min koji se mješa s ljudima i sabura je bolji od onoga koji se
mješa i ne sabura.“ Čovjek se upoznaje sa vlastitim manama i slabostima susretanjem s ljudima. Ko
sabura u džihadu mora saburati i na lošem ahlaku kod braće. „Ti sa svakim lijepo! I traži da se čine dobra djela, a neznalica se kloni!“ pitao Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Džibrila alejhi sellam, o značenju ovog ajeta pa je Džibril otišao. Vratio se i rekao – Allah subhanehu ve te’ala, ti naređuje da održavaš vezu sa onima ko je prekida, da daš onome ko ti ne da i da oprostiš onome ko ti zulum čini.“ 4. Emanet u pogledu imetka. Najveći emanet je čuvanje vojne tajne braće. Postavljanje odgovornog na odgovorno mjesto i
nepostaviti nekog ko nije zaslužio. Raspodjela imetka svejedno da li
davao ili uzimao. Kaže Poslanik sallallahu alejhi ve sellem,: „Ima ljudi koji nepravedno troše svoj imetak i njima je vatra na
Sudnjem danu.“ (Buhari). 5. Ihsan – dobročinstvo. Kaže Poslanik sallallahu alejhi ve sellem,:
„Allah je propisao ihsan u svemu.“ Davati ljudima prava kakva želiš da oni tebi daju. 6. Sidk – iskrenost donosi velike koristi. Iskrenošću prema braći i braća budu iskrena prema tebi. اَي اَهُّيَأ َنيِذَّلا اوُنَمآ اوُقَّتا َهَّللا اوُنوُكَو َعَم َنيِقِداَّصلا „O vjernici, bojte se Allaha i budite s onima koji su iskreni.“ (Tewba, 119). Ibn Mesud r.a. prenosi da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Iskrenost vodi dobroti, a dobrota vodi u džennet. Zaista čovjek iskreno govori sve dok kod Allaha konačno ne bude upisan siddikom. A laž zaista vodi u pokvarenost, a pokvarenost i griješenje vode u džehennem. Čovjek koji stalno laže kod Allaha bude upisan teškim lažljivcem.“ (Muttefekun alejh). 7. Tevekul – oslonac na Allaha subhanehu ve te’ala, Ubjeđenost da Allah subhanehu ve te’ala, otklanja štetu i daje korist. Širk u ovome je oslanjanje na ljude. نَمَو ْمِلْسُي ُهَهْجَو ىَلِإ ِهَّللا َوُهَو ٌنِسْحُم ِدَقَف َكَسْمَتْسا ِةَوْرُعْلاِب ٰىَقْثُوْلا ۗ ىَلِإَو ِهَّللا ُةَبِقاَع ِروُمُأْلا „Onaj ko se sasvim preda Allahu, a uz to čini dobra djela, uhvatio se za najčvršću vezu. Allahu se, na kraju, sve vraća.“ (Lukman, 22). Uzimanje uzroka traženjem znanja pozivajući u Allahovu vjeru. Čovjek koji poziva a nema znanje nema oslonca i ubjeđenja na Alaha subhanehu ve te’ala, 8. Dova – „Dova je ibadet.“ Dova mu'mina će biti primljena uz šartove. Kaže Allah subhanehu ve te'ala: اَذِإَو َكَلَأَس يِداَبِع يِّنَع يِّنِإَف ٌبيِرَق ۖ ُبيِجُأ َةَوْعَد ِعاَّدلا اَذِإ ِناَعَد „A kada te robovi Moji za mene upitaju Ja sam sigurno blizu odazivam se molbi molitelja kada me zamoli...“ (Beqare, 186). Šartovi i način činjenja dove: - Odlučnost prilikom činjenja dove. - Da molimo Allaha u dovi tri puta. - Da ne požuruje u dovi. - Da iskorištava vremena i stanja koja su vahjom objavljena da se dova prima. - Da dovi glasom koji nije visok ni prigušen. - Da počinje sa veličanjem i zahvalom Allahu subhanehu ve te’ala, i donošenjem salavata na Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, - Da čovjek jede i pije halal. - Da onaj koji čini dovu bude pod taharetom i okrenut prema kibli i da digne
ruke. Molim Uzvišenog da nam oprosti i sakrije grijehe, da nas uputi na pravi put jer on se jasno razlikuje od krivog. Molim Allaha svt da nas učvrsti na pravom putu. Molim Allaha svt da nas usmrti na pravom putu. Molim Allaha svt da nas proživi čiste od širka. Molim Allaha svt da pređe preko ružnih postupaka naših. Molim Allaha svt da nam pomogne protiv našeg Šejtana. Molim Allaha svt da nam pomogne protiv našeg nefsa. Molim Allaha svt da nam pomogne protiv naših strasti i da im se odupremo. Molim Allaha svim Njegovim imenima i svojstvima pomogne i učvrsti braću mudžahide i da usmjeri njihovu vatru i učini je pogubnom i ubitačnom za neprijatelje ove vjere i ovog ummeta ma gdje bili. Molim Allaha svt da nas učini da budemo mudžahidi na Njegovom putu. Molim ga Uzvišenog da nas sačuva svakog licemjerstva i pretvaranja, svake zablude, svake novotarije i svakog grijeha, da nas učini braćom na istini. Molim ga Uzvišenog da primi naše dove. Naša posljednja dova je. EL-HAMDU LILLAHI RABBIL ‘ALEMIN. Džema’at TEKBIR - Goražde

Odgovori