Najljepsi govor je Allahov govor tj. Kur'an časni

Sve što je za pouku, bujrum pisite ovdje kao novu temu radi ljepše preglednosti

Moderatori: Haris, EMIRgr, Yassin

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Najljepsi govor je Allahov govor tj. Kur'an časni

Post od Yassin » Sre Apr 27, 2005 11:55 pm

Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim

Es-Selam alejkum we rahmetullahi we berekatuhu


Sura: 2 Al-Baqara - Krava
Ajet: 255 - Ajetul Kursijj

"Allahu la ´ilaha ´ila-a huw al-hajju al-qajju'mu la ta'khuduhu sinatun wa-la nawmun l-lahu ma fi als-samawati wa-ma fi al-'ardi man da al-ladi jašfa´u ´indahu ´ila-a bi´idnihi ja´lamu ma bajna 'ajdihim wa-ma khalfahum wa-la juhiţuwna bišaj´in min ´ilmihi ´ila-a bima ša´ wa-si´a kursijjuhu als-samawati wa-al'arda wa-la jawuduhu hifzuhuma wa-huw al-´alijju al-´azimu"

"Allah je – nema boga osim Njega - Živi i Vječni! Ne obuzima Ga ni drijemež ni san! Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemji! Ko se može pred Njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja Njegova?! On zna šta je bilo i prije njih i šta će biti poslije njih, a od onoga što On zna – drugi znaju samo onoliko koliko On želi. Moć Njegova obuhvata i nebesa i Zemlju i Njemu ne dojadi održavanje njihovo; On je Svevišnji, Veličanstveni! "

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Čet Apr 28, 2005 12:19 am

Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim

Es-Selam alejkum we rahmetullahi we berekatuhu


Sura: 2 Al-Baqara - Krava
Ajet: 284

"l-lil-lahi ma fi als-samawati wa-ma fi al-'ardi wa-´in tubdua ma fi 'anfusikum 'aw tukhfuwhu juhasibkum bihi Allahu fajaghfiru liman jaša´ wa-ju´adibu man jaša´ wa-allahu ala kul-li šaj´in qadirun

"Allahovo je sve što je na nebesima i što je na Zemlji! Pokazivali vi ono što je u dušama vašim ili to krili Allah će vas za to pitati; oprostiće onome kome On hoće, a kazniće onoga koga On hoće – Allah je kadar sve."


Sura: 2 Al-Baqara - Krava
Ajet: 285

"Amana alr-rasulu bima 'unzila ´ilajhi min rrabbihi wa-almu'minuna kul-luna amana biAllahi wa-malãikatihi wa-kutubihi wa-rusulihi la nufarriqu bajna 'ahadin min rrusulihi wa-qalu sami´na wa-'aţa´na ghufranaka rabbana wa-´ilajka al-masiru"

"Poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od Gospodara njegova, i vjernici – svaki vjeruje u Allaha, i meleke Njegove, i knjige Njegove, i poslanike Njegove: "Mi ne izdvajamo nijednog od poslanika Njegovih." I oni govore: "Čujemo i pokoravamo se; oprosti nam, Gospodaru naš; tebi ćemo se vratiti."


Sura: 2 Al-Baqara - Krava
Ajet: 286

"la jukal-lifu Allahu nafsana ´ila-a wus´aha laha ma kasabat waalajha ma aktasabat rabbana la tuwakhidna ´in nnasina 'aw 'akhţa'na rabbana wa-la tahmil alajna ´israna kama hamaltahu ala al-ladina min qablina rabbana wa-la tuhammilna ma la ţaqata lana bihi wa-a´fu ´anna wa-aghfir lana wa-arhamnaã 'anta mawlana fansurna ala al-qawmi al-kafirina "

"Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih: u njegovu korist je dobro koje učini, a na njegovu štetu zlo koje uradi. Gospodaru naš, na kazni nas ako zaboravimo ili što nehotice učinimo! Gospodaru naš, ne tovari na nas breme kao što si ga tovario na one prije nas! Gospodaru naš, ne stavljaj nam u dužnost ono što ne možemo podnijeti, pobriši grijehe naše i oprosti nam, i smiluj se na nas. Ti si Gospodar naš pa nam pomozi protiv naroda koji ne vjeruje!"

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Pet Apr 29, 2005 4:58 am

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim

Es-Selam alejkum we rahmetullahi we berekatuhu


Sura: 59 Al-Hašr - Progonstvo
Ajet: 20

"la jastawi 'ashabu aln-nari wa-'ashabu al-đannati 'ashabu al-đannati humu al-faizuwna"

"Nisu jednaki stanovnici džehennema i stanovnici dženneta; stanovnici dženneta će ono što žele postići."


Sura: 59 Al-Hašr - Progonstvo
Ajet: 21

"law 'anzalna hada al-qurãna ala đabalin l-lara'ajtahu khaši´ana mmutasaddi´ana min khašjati Allahi wa-tilka al-'amthalu nadribuha lilnnasi la´al-lahum jatafakkaruna"

" Da ovaj Kur’an kakvom brdu objavimo, ti bi vidio kako je strahopoštovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom raspalo. Takve primjere navodimo ljudima da bi razmislili."


Sura: 59 Al-Hašr - Progonstvo
Ajet: 22

"hu Allahu al-ladi la ´ilaha ´il-la huw ´alimu al-ghajbi wa-alš-šahadati huw alr-rahmanu alr-rahimu"

"On je Allah – nema drugog boga osim Njega -, On je poznavalac nevidljivog i vidljivog svijeta, On je Milostivi, Samilosni!"


Sura: 59 Al-Hašr - Progonstvo
Ajet: 23

"hu Allahu al-ladi la ´ilaha ´il-la huw al-maliku al-quddusu als-salamu al-mu'minu al-muhajminu al-´azizu al-đabbaru al-mutakabbiru subhana Allahi ´amma jušrikuna"

"On je Allah – nema drugog boga osim Njega, Vladar, Sveti, Onaj koji je bez nedostataka, Onaj koji svakoga obezbjeđuje, Onaj koji nad svi bdi, Silni, Uzvišeni, Gordi. Hvaljen neka je Allah, On je vrlo visoko iznad onih koje smatraju Njemu ravnim!"


Sura: 59 Al-Hašr - Progonstvo
Ajet: 24

"hu Allahu al-khaliqu al-bariu al-musawiru lahu al-'asma´ al-husna jusabbihu lahu ma fi als-samawati wa-al'ardi wa-huw al-´azizu al-hakimu"

"On je Allah, Tvorac, Onaj koji iz ničega stvara, Onaj koji svemu daje oblik, On ima najljepša imena. Njega hvale oni na nebesima i na Zemlji, On je Silni i Mudri."

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Pet Apr 29, 2005 5:12 am

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim

Es-Selam alejkum we rahmetullahi we berekatuhuSura: 112 Al-Ihlas-Iskrenost


112:1
"qul huw Allahu 'ahad"
" Reci: "On je Allah – jedan! "


112:2
"Allahu a-s samad"
"Allah je Utočište svakom! "

112:3
"lam jalid wa-lam julad"
"Nije rodio i rođen nije,"


112:4
"walam jakun l-lahu kufuwana 'ahad"
"i niko Mu ravan nije!"

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Pet Apr 29, 2005 5:21 am

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim

Es-Selam alejkum we rahmetullahi we berekatuhu


113:1
"qul 'a´udu birabbi l-falaq"
"Reci: "Utičem se Gospodaru svitanja"


113:2
"min šarri ma khalaq"
"od zla onoga što On stvara,


113:3
"wamin šarri ghasiqin ´ida waqab"
"i od zla mrkle noći kada razastre tmine,"


113:4
"wamin šarri nnaffathati fi l-´uqad"
"i od zla smutljivca kad smutnje sije,"


113:5
" wamin šarri hasidin ´ida hasad"
"i od zla zavidljivca kad zavist ne krije!"

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Pet Apr 29, 2005 5:33 am

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim

Es-Selam alejkum we rahmetullahi we berekatuhu


Sura : 114 An-Nas - Ljudi


114:1
" qul 'a´udu birabbi -nnas"
" Reci: "Tražim zaštitu Gospodara ljudi,


114:2
" maliki -nnas"
"Vladara ljudi,"


114:3
"´ilahi -nnas"
" Boga ljudi,"


114:4
" min šarri l-waswasi l-khannas"
" od zla šejtana-napasnika,"


114:5
" al-ladi juwaswisu fi suduri -nnas"
" koji zle misli unosi u srca ljudi –"


114:6
" mina l-đinnati wa -nnas"
"od džinova i od ljudi!"

Dzigera

Post od Dzigera » Pet Apr 29, 2005 8:36 am

Boze me sacuvaj i sakloni!!!

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Sre Maj 25, 2005 2:56 am

109 * Al-kafirun * Nevjernici


Bismillahi -r-rahmani -r-rahim

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 
109:1

qul ja 'ajjuha al-kafirun

Reci: "O vi nevjernici,

 
109:2

la 'a´budu ma ta´budun

ja se neću klanjati onima kojima se vi klanjate,


109:3

wala 'antum ´abiduna ma 'a´bud

a ni vi se nećete klanjati Onome kome se ja klanjam;


109:4

wala 'ana ´abidun mma ´abadttum

ja se nisam klanjao onima kojima ste se vi klanjali,


109:5

wala 'antum ´abiduna ma 'a´bud

a i vi se niste klanjali Onome kome se ja klanjam,


109:6

lakum dinukum walija dini

A vama – vaša vjera, a meni – moja!

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Sre Maj 25, 2005 3:03 am

111 * Al-Lahab * Plamen

Bismilahi -r-rahmani -r-rahim

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 
111:1


tabbat jada 'abi lahabin wa-tabb

Neka propadne Ebu Leheb, i propao je!

 
111:2


ma 'aghna ´anhu maluhu wa-ma kasab

neće mu biti od koristi blago njegovo, a ni ono što je stekao,

 
111:3


sajasla narana data lahab

ući će on sigurno u vatru rasplamsalu,

 
111:4


wamra'atuhu hammalata l-haţab

i žena njegova koja spletkari;

 
111:5


fi đidiha hablun min mmasad
:
o vratu njenu biće uže od ličine usukane!

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Sre Maj 25, 2005 3:11 am

110 * An-Nasr * Pomoć


Bismillahi -r-rahmani -r-rahim

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 
110:1


´ida đa´ nasru Allahi wa-lfath

Kada Allahova pomoć i pobjeda dođu,

 
110:2


wara'ajta an-nasa jadkhuluna fi dini llahi 'afwađan
i vidiš ljude kako u skupinama u Allahovu vjeru ulaze

 
110:3


fasabbih bihamdi rabbika wa-staghfirhu ´innahu kana tawaban

ti veličaj Gospodara svoga hvaleći Ga i moli Ga da ti oprosti, On je uvijek pokajanje primao

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Pon Maj 30, 2005 2:49 am

1 * El-Fatiha * Pristup


1:0
Bismi llahi -r-rahmani -r-rahimi
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog


1:1
bismillahi -r-rahmani -r-rahim
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo, 1:1


1:2
alhamdu lilahi rabbi l-´alamin
Milostivog, Samilosnog,


1:3
arrahmni -r-rahim
Vladara Dana sudnjeg,


1:4
maliki jawmi ald-dini
Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo!


1:5
´ijaka na´budu wa-ijaka nasta´inu
Uputi nas na pravi put,


1:6
ihdina a-s siraţa l-mustaqim
na put onih kojima si milost Svoju darovao,


1:7
siraţa l-ladina 'an´amta alajhim ghajri l-maghdubi alajhim wa-la ad-dal-lin
a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali!

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Pon Maj 30, 2005 2:56 am

108 * Al-kawthar * Mnogo dobroBismillahi -r-rahmani -r-rahim
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog


108:1
´inna 'a´ţajnaka l-kawthar
Mi smo ti, uistinu, mnogo dobro dali,


108:2
fasal-li lirabbika wa-nhar
zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji,


108:3
´inna šaniaka huw al-'abtar
onaj koji tebe mrzi sigurno će on bez pomena ostati

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Pon Maj 30, 2005 3:02 am

107 * Al-Maun * Davanje u naručjeBismillahi -r-rahmani -r-rahim
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog


107:1
'ara'ajta l-ladi jukadibu biaddin
Znaš li ti onoga koji onaj svijet poriče?


107:2
fadalika l-ladi jadu´-´u l-jatim
Pa to je onaj koji grubo odbija siroče,


107:3
wala jahuddu ala ţa´ami l-miskin
i koji da se nahrani siromah – ne podstiče.


107:4
fawajlun l-lilmusal-lin
A teško onima koji, kada molitvu obavljaju,


107:5
al-ladina hum ´an salatihim sahun
molitvu svoju kako treba ne izvršavaju,


107:6
al-ladina hum juraun
koji se samo pretvaraju


107:7
wajamna´una l-ma´un
i nikome ništa ni u naruč ne daju!

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Pon Maj 30, 2005 3:05 am

106 * Qurayš * Kurejšije
Bismillahi -r-rahmani -r-rahim
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog
 


106:1
li´ilafi qurajš
Zbog navike Kurejšija,
 


106:2
´ilafihim rihlata aš-šita´ wa-lsajf
navike njihove da zimi i ljeti putuju,
 


106:3
fal-ja´budu rabba hada al-bajt
neka se oni Gospodaru hrama ovoga klanjaju,
 


106:4
al-ladi 'aţ´amahum min đuw´in wa-ãmanahum min khawf
koji ih gladne hrani i od straha brani.

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Pon Maj 30, 2005 3:09 am

105 * Al-Fil * Slon
Bismillahi -r-rahmani -r-rahim
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog
 


105:1
'alam tara kajfa faala rabbuka bi'ashabi l-fil
Zar nisi čuo šta je sa vlasnicima slona Gospodar tvoj uradio!
 


105:2
'alam jađ´al kajdahum fi tadlil
Zar lukavstvo njihovo nije omeo
 


105:3
wa'arsala alajhim ţajrana 'ababil
i protiv njih jata ptica poslao,
 


105:4
tarmihim bihiđaratin min siđđil
Koje su na njih grumenje od gline pečene bacale,
 


105:5
fađaalahum ka´asfin mma'kuul
pa ih On kao lišće koje su crvi istočili učinio?

Odgovori