Najljepsi govor je Allahov govor tj. Kur'an časni

Sve što je za pouku, bujrum pisite ovdje kao novu temu radi ljepše preglednosti

Moderatori: Haris, EMIRgr, Yassin

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Pon Maj 30, 2005 3:13 am

104 * Al-Humaza * Klevetnik


Bsmilahi -r-rahmani -r-rahim
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog


104:1
wajlun l-likul-li humazatin l-lumazat
Teško svakom klevetniku-podrugljivcu,


104:2
al-ladi đama´a malana wa-´addadah
koji blago gomila i prebrojava ga,


104:3
jahsabu 'anna malahu 'akhladah
i misli da će ga blago njegovo besmrtnim učiniti!


104:4
kal-la lajunbadanna fi l-huţamat
A ne valja tako! On će sigurno biti bačen u džehennem!


104:5
wama 'adraka ma al-huţamat
A znaš li ti šta je džehennem?-


104:6
naru Allahi l-muwqadat
Vatra Allahova razbuktana,


104:7
al-lati taţali´u ala l-'afidat
koja će do srca dopirati.


104:8
´innaha alajhim mmuwsada
Ona će iznad njih biti zatvorena,


104:9
fi ´amadin mmumaddada
plamenim stubovima zasvođena.

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Pon Maj 30, 2005 3:16 am

103 * Al-Asr * Vrijeme


Bismillahi -r-rahmani -r-rahim
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog


103:1
wal´asr
Tako mi vremena, -


103:2
´inna l-´insana lafi khusr
čovjek, doista, gubi,


103:3
´il-la al-ladina ãmanu wa-´amilu a-s salihati wa-tawasawa bilhaqqi wa-tawasawa bilsabr
samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje.

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Pon Maj 30, 2005 3:20 am

102 * At-Takatur * Nadmetanje
Bismillahi -r-rahmani -r-rahim
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog
 


102:1
'alhakumu alt-takathur
Zaokuplja vas nastojanje da što imućniji budete
 


102:2
hatta zurtumu l-maqabir
sve dok grobove ne naselite.
 


102:3
kal-la sawfa ta´lamun
A ne valja tako, saznaćete svakako!
 


102:4
thumma kal-la sawfa ta´lamun
i još jednom, ne valja tako! saznaćete sigurno!
 


102:5
kal-la law ta´lamuna ´ilma l-jaqin
Ne valja tako, neka znate pouzdano,
 


102:6
latarawunna l-đahim
džehennem ćete vidjeti jasno!
 


102:7
thumma latarawunnaha ´ajna l-jaqin
i još jednom, doista će te ga vidjeti očigledno!
 


102:8
thumma latus'alunna jawmaidin ´ani -nna´im
zatim ćete toga dana za sladak život biti pitani sigurno!

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Pon Maj 30, 2005 3:26 am

101 * Al-Qaria * Smak svijetaBismillahi -r-rahmani -r-rahim
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog


101:1
alqari´at
Smak svijeta!


101:2
ma al-qari´at
Šta je smak svijeta?


101:3
wama 'adraka ma al-qari´at
i šta ti znaš o Smaku svijeta?


101:4
jawma jakunu an-nasu kalfaraši l-mabthuth
Toga dana će ljudi biti kao leptiri raštrkani,


101:5
watakunu l-đibalu kal´ihni l-manfuš
a planine kao šarena vuna iščupana.


101:6
fa'amma man thaqulat mawazinuh
Onaj u koga njegova dijela budu teška –


101:7
fahu fi ´ijšatin rradijat
u ugodnu životu će živjeti,


101:8
wa'amma man khaffat mawazinuh
a onaj u koga njegova dijela budu lahka –


101:9
fa'ummuhu hawijat
boravište će mu bezdan biti.


101:10
wama 'adraka ma hiah
A znaš li ti šta će to biti? –


101:11
narun hamiat
vatra užarena!

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Pon Maj 30, 2005 3:30 am

100 * Al-Adiyat * Oni koji jureBismilahi -r-rahmani -r-rahim
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog


100:1
wal´adijati dabhan
Tako mi onih koji dahćući jure


100:2
falmurijati qadhan
pa varnice vrcaju,


100:3
falmughirati subhan
i zorom napadaju,


100:4
fa'atharna bihi naq´an
i dižu tada prašinu


100:5
fawasaţna bihi đam´an
pa u njoj u gomilu upadaju –


100:6
´inna l-´insana lirabbihi lakanud
čovjek je, zaista, Gospodaru svome nezahvalan


100:7
wa´innahu ala dalika lašahid
i sam je on toga, doista, svjestan,


100:8
wa´innahu lihubbi l-khajri lašadid
i on je, zato što voli bogatstvo – radiša.


100:9
'afala ja´lamu ´ida bu´thira ma fi l-qubur
A zar on ne zna da će, kada budu oživljeni oni koji su u grobovima


100:10
wahusila ma fi a-s sudur
i kad iziđe na vidjelo ono što je u srcima,


100:11
´inna rabbahum bihim jawmaidin l-lakhabir
Gospodar njihov toga Dana sigurno sve znati o njima.

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Pon Maj 30, 2005 3:33 am

99 * Az-Zilzal * Zemljotres
Bismillahi -r-rahmani -r-rahim
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog
 


99:1
´ida zulzilati l-'ardu zilzalaha
Kada se Zemlja najžešćim potresom svojim potrese
 


99:2
wa'akhrađati l-'ardu 'athqalaha
i kada Zemlja izbaci terete svoje,
 


99:3
waqala l-´insanu ma laha
i čovjek uzvikne: "Šta joj je?!" –
 


99:4
jawmaidin tuhaddithu 'akhbaraha
toga Dana će ona vijesti svoje kazivati
 


99:5
bi'anna rabbaka 'awha laha
jer će joj Gospodar tvoj narediti.
 


99:6
jawmaidin jasduru an-nasu 'aštatana l-lijurawa 'a´malahum
Tog Dana će se ljudi odvojeno pojaviti da im se pokažu djela njihova;
 


99:7
faman ja´mal mithqala darratin khajrana jarah
onaj ko bude uradio koliko trun dobra – vidjeće ga,
 


99:8
waman ja´mal mithqala darratin šarrana jarah
a onaj ko bude uradio koliko trun zla – vidjeće ga.

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Pon Maj 30, 2005 3:38 am

98 * Al Beyyina * Dokaz jasni
Bismillahi -r-rahmani -r-rahim
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog
 


98:1
lam jakuni al-ladina kafaru min 'ahli l-kitabi wa-lmušrikina munfakkina hatta ta'tijahumu l-baj-inat
Nisu se nevjernici između sljedbenika Knjige i mnogobošci odvojili, sve dok im nije došao dokaz jasni;
 


98:2
rasulun mmina Allahi jatluw suhufana mmuţahharat
od Allaha Poslanik koji čita listove čiste,
 


98:3
fiha kutubun qaj-imat
u kojima su propisi ispravni.
 


98:4
wama tafarraqa l-ladina 'utu al-kitaba ´il-la min ba´di ma đa´thumu l-baj-inat
A podvojili su se oni kojima je data Knjiga baš onda kada im je došao dokaz jasni,
 


98:5
wama 'umiru ´il-la lija´budu Allaha mukhlisina lahu ad-dina hunafa´ wa-juqimu a-s salata wa-jutu a-zzakata wa-dalika dinu l-qaj-imat
a naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovjedaju, i da molitvu obavljaju, i da milostinju udjeljuju; a to je – ispravna vjera.
 


98:6
´inna l-ladina kafaru min 'ahli l-kitabi wa-lmušrikina fi nari đahannama khalidina fiha 'ulaika hum šarru l-barijjat
Oni koji ne vjeruju između sljedbenika knjige i mnogobošci, biće, sigurno, u vatri džehennemskoj, u njoj će večno ostati; oni su najgora stvorenja.
 


98:7
´inna l-ladina ãmanu wa-´amilu a-s salihati 'ulaika hum khajru l-barijjat
A oni koji vjeruju i čine dobra djela – oni su, zbilja, najbolja stvorenja,
 


98:8
đazawuhum ´inda rabbihim đannatu ´adnin tađri min tahtiha al-'anharu khalidina fiha 'abadana rradija Allahu ´anhum wa-radua ´anhu dalika liman khašija rabbah
njih nagrada u Gospodara njihova čeka; edenski vrtovi kroz koji će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti; Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti Njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao Gospodara svoga.

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Pon Maj 30, 2005 3:42 am

97 * Al-Qadr * Noć Kadr
Bismillahi -r-rahmani -r-rahim
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog
 


97:1
´inna 'anzalnahu fi lajlati l-qadr
Mi smo ga počeli objavljivati u noći Kadr –
 


97:2
wama 'adraka ma lajlatu l-qadr
a šta ti misliš šta je noć Kadr?
 


97:3
lajlatu l-qadri khajrun min 'alfi šahr
Noć Kadr je boja od hiljadu mjeseci –
 


97:4
tanazzalu l-malaikatu wa-rruhu fiha bi´idni rabbihim min kul-li 'amr
meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake,
 


97:5
salamun hia hatta maţla´i l-fađr
sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane.

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Pon Maj 30, 2005 3:48 am

96 * Al-Alaq * UgrušakBismillahi -r-rahmani -r-rahim
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog


96:1
iqra' biasmi rabbika l-ladi khalaq
Čitaj, u ime Gospodara tvoga koji stvara,


96:2
khalaqa l-´insana min alaq
stvara čovjeka od ugruška!


96:3
iqra' wa-rabbuka l-'akram
Čitaj, plemenit je Gospodar tvoj,


96:4
al-ladi ´al-lama bilqalam
koji poučava peru,


96:5
´al-lama l-´insana ma lam ja´lam
koji čovjeka poučava onome što ne zna.


96:6
kal-la ´inna l-´insana lajaţgh
Uistinu, čovjek se uzobjesti


96:7
'an rraãhu staghn
čim se neovisnim osjeti,


96:8
´inna ´ila rabbika ar-ruđ´
a Gospodaru tvome će se, doista, svi vratiti!


96:9
'ara'ajta l-ladi janh
Vidje li ti onoga koji brani


96:10
´abdana ´ida sal-l
robu da molitvu obavi?


96:11
'ara'ajta ´in kana ala l-hud
Reci mi ako on misli da je na pravom putu,


96:12
'aw 'amara bittaqw
ili ako traži da se kumirima moli,


96:13
'ara'ajta ´in kadaba wa-tawal-l
reci mi, ako on poriče i glavu okreće –


96:14
'alam ja´lam bi'anna Allaha jar
zar on ne zna da Allah sve vidi?


96:15
kal-la lain lam jantahi lanasfa´ana bilnnasijat
Ne valja to! Ako se ne okani, dohvatićemo ga za kiku,


96:16
nasijatin kadibatin khaţiat
kiku lažnu i grešnu,


96:17
fal-jad´u nadijah
pa neka on pozove društvo svoje –


96:18
sanad´u a-zzabanijat
Mi ćemo pozvati zebanije.


96:19
kal-la la tuţi´hu wa-sđud wa-qtarib
Ne valja to! Ti njega ne slušaj, već molitvu obavljaj i nastoj da se Gospodaru svome približiš!

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Sre Jun 01, 2005 3:37 am

96 * Al-Alaq * UgrušakBismillahi -r-rahmani -r-rahim
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog


96:1
iqra' bismi rabbika -ladi khalaq
Čitaj, u ime Gospodara tvoga koji stvara,


96:2
khalaqa l-´insana min alaq
stvara čovjeka od ugruška!


96:3
iqra' wa-rabbuka l-'akram
Čitaj, plemenit je Gospodar tvoj,


96:4
al-ladi ´al-lama bilqalam
koji poučava peru,


96:5
´al-lama l-´insana ma lam ja´lam
koji čovjeka poučava onome što ne zna.


96:6
kal-la ´inna l-´insana lajaţgha
Uistinu, čovjek se uzobjesti


96:7
'an rraãhu astaghna
čim se neovisnim osjeti,


96:8
´inna ´ila rabbika ar-ruđ´a
a Gospodaru tvome će se, doista, svi vratiti!


96:9
'ara'ajta l-ladi janha
Vidje li ti onoga koji brani


96:10
´abdan ´ida sal-la
robu da molitvu obavi?


96:11
'ara'ajta ´in kana ala l-huda
Reci mi ako on misli da je na pravom putu,


96:12
'aw 'amara bialttaqwa
ili ako traži da se kumirima moli,


96:13
'ara'ajta ´in kadaba wa-tawal-la
reci mi, ako on poriče i glavu okreće –


96:14
'alam ja´lam bi'anna Allaha jara
zar on ne zna da Allah sve vidi?


96:15
kal-la lain lam jantahi lanasfa´ana bialnnasijati
Ne valja to! Ako se ne okani, dohvatićemo ga za kiku,


96:16
nasijatin kadibatin khaţiatin
kiku lažnu i grešnu,


96:17
fal-jad´u nadijah
pa neka on pozove društvo svoje –


96:18
sanad´u a-zzabanijata
Mi ćemo pozvati zebanije.


96:19
kal-la la tuţi´hu wa-asđud wa-aqtarib
Ne valja to! Ti njega ne slušaj, već molitvu obavljaj i nastoj da se Gospodaru svome približiš!

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Sre Jun 01, 2005 3:43 am

95 * At-Tin * SmokvaBismillahi -r-rahmani -r-rahim
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog


95:1
wattini wa-zzajtun
Tako mi smokve i masline,


95:2
waţuri sinin
i Sinajske gore,


95:3
wahada al-baladi l-'amin
i grada ovog, bezbjednog, -


95:4
laqad khalaqna al-´insana fi 'ahsani taqwimi
Mi čovjeka stvaramo u skladu najljepšem,


95:5
thumma radadnahu 'asfala safilin
zatim ćemo ga u najnakazniji lik vratiti,


95:6
´il-la al-ladina ãmanu wa-´amilu a-s salihati falahum 'ađrun ghajru mamnun
samo ne one koji budu vjerovali i dobra djela činili, njih čeka nagrada neprekidna.


95:7
fama jukadibuka ba´du biaddin
Pa šta te onda navodi da poričeš onaj svijet, -


95:8
'alajsa Allahu bi'ahkami l-hakimin
zar Allah nije sudija najpravedniji?!

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Sre Jun 01, 2005 3:49 am

93 * Ad-Duha * JutroBismillahi -r-rahmani -r-rahim
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog


93:1
wadduha
Tako mi jutra


93:2
wal-lajli ´ida sađa
i noći kada se utiša, -


93:3
ma wa-dda´aka rabbuka wa-ma qala
Gospodar tvoj nije te ni napustio ni omrznuo!


93:4
walalãkhiratu khajrun l-laka mina al-'ula
Onaj svijet je, zaista, bolji za tebe od ovoga svijeta,


93:5
walasawfa ju´ţika rabbuka fatarda
a Gospodar tvoj će tebi sigurno dati, pa ćeš zadovoljan biti!


93:6
'alam jađidka jatimana faãwa
Zar nisi siroče bio, pa ti je On utočište pružio,


93:7
wawađadaka dal-lana fahada
i za pravu vjeru nisi znao, pa te je na pravi put uputio,


93:8
wawađadaka ´ailana fa'aghna
i siromah si bio, pa te je imućnim učinio?


93:9
fa'amma al-jatima fala taqhar
Zato siroče ne ucvili,


93:10
wa'amma as-saila fala tanhar
a na prosjaka ne podvikni,


93:11
wa'amma bini´mati rabbika fahaddith
i o blagodati Gospodara svoga kazuj!

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Sre Jun 01, 2005 4:01 am

92 * Al-Layl * NoćBismillahi -r-rahmani -r-rahim
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog


92:1
wal-lajli ´ida jaghša
Tako mi noći kada tmine razastre,


92:2
wannahari ´ida tađal-la
i dana kad svane,


92:3
wama khalaqa a-dakara wa-al'untha
i Onoga koji muško i žensko stvara, -


92:4
´inna sa´jakum lašatta
vaš trud je, zaista, različit:


92:5
fa'amma man 'a´ţa wa-t-taqa
onome koji udjeljuje i ne griješi


92:6
wasaddaqa bilhusna
i ono najljepše smatra istinitim –


92:7
fasanujassiruhu lil-jusra
njemu ćemo džennet pripremiti;


92:8
wa'amma man bakhila wa-astaghna
a onome koji tvrdiči i osjeća se neovisnim


92:9
wakadaba bialhusna
i ono najljepše smatra lažnim –


92:10
fasanujassiruhu lil´usra
njemu ćemo džehennem pripremiti,


92:11
wama jughni ´anhu maluhu ´ida taradda
i bogatstvo njegovo mu, kad se strovali, neće koristiti.


92:12
´inna alajna lalhuda
Mi smo dužni da ukažemo na pravi put,


92:13
wa´inna lana lalãkhirata wa-al'ula
i jedino Nama pripada i onaj i ovaj svijet!


92:14
fa'andartukum narana talaza
Zato vas opominjem razbuktalom vatrom,


92:15
la jaslaha ´il-la al-'ašqa
u koju će ući samo nesretnik,


92:16
al-ladi kadaba wa-tawal-la
onaj koji bude poricao i glavu okretao,


92:17
wasajuđannabuha al-'atqa
a od nje će daleko biti onaj koji se bude Allaha bojao,


92:18
al-ladi juti malahu jatazakka
onaj koji bude dio imetka svoga udjeljivao, da bi se očistio,


92:19
wama li'ahadin ´indahu min nni´matin tuđza
ne očekujući da mu se zahvalnošću uzvratio,


92:20
´il-la abtigha´ wa-đhi rabbihi al-'a´la
već jedino da bi naklonost Gospodara svoga Svevišnjeg stekao,
 


92:21
walasawfa jarda
i on će, zbilja, zadovoljan biti!

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Sre Jun 01, 2005 4:15 am

91 * Aš-Šams * SunceBismillahi -r-rahmani -r-rahim
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog
 


91:1
walššamsi wa-duhahaa
Tako Sunca i svjetla njegova,
 


91:2
walqamari ´ida talahaa
i Mjeseca kada ga prati,
 


91:3
walnnahari ´ida đal-lahaa
i dana kada ga vidljivim ueini,
 


91:4
wal-lajli ´ida jaghšahaa
i noai kada ga zakloni,
 


91:5
walssama´ wa-ma banahaa
i neba i Onoga koji ga sazda,
 


91:6
wal'ardi wa-ma ţahahaa
i Zemlje i Onoga koji je ravnom ueini,
 


91:7
wanafsin wa-ma sawahaa
i duše i Onoga koji je stvori
 


91:8
fa'alhamaha fuđuraha wa-taqwahaa
pa joj put dobra i put zla shvatljivim ueinio, -
 


91:9
qad 'aflaha man zakkahaa
uspjeae samo onaj ko je oeisti,
 


91:10
waqad khaba man dassahaa
a biae izgubljen onaj koje je na stranputicu odvodi!
 


91:11
kadabat thamudu biţaghwahaa
Semud je zbog obijesti svoje poricao:
 


91:12
´idi anba´atha 'ašqahaa
kad se jedan nesretnik izme?u njih podigao,
 


91:13
faqala lahum rasulu Allahi naqata Allahi wa-suqjahaa
Allahov poslanik im je doviknuo: "Brinite se o Allahovoj kamili i vremenu kad treba da pije!"
 


91:14
fakadabuhu fa´aqaruha fadamdama alajhim rabbuhum bidanbihim fasawahaa
ali mu oni nisu povjerovali, vea su je zaklali – i Gospodar njihov ih je zbog grijeha njihovih uništio i do posljednjeg istrijebio,
 


91:15
wala jakhafu ´uqbahaa
i ne strahujuai zbog toga od odgovornosti.

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Sre Jun 08, 2005 4:34 am

90 * Al-Balad * GradBismillahi -r-rahmani -r-rahim
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog


90:1
la 'uqsimu bihada al-balad
Kunem se gradom ovim,


90:2
wa'anta hil-lun bihada al-balad
a tebi će biti dopušteno sve u gradu ovom, -


90:3
wawalidin wa-ma wa-lad
i roditeljem i onim koga je rodio, -


90:4
laqad khalaqna al-´insana fi kabadin
Mi čovjeka stvaramo da se trudi.


90:5
'ajahsabu 'an l-lan jaqdira alajhi 'ahadun
Misli li on da mu niko ništa ne može?


90:6
jaqulu 'ahlaktu malana l-lubadan
"Utrošio sam blago nebrojeno!" – reći će.


90:7
'ajahsabu 'an lam jarahu 'ahadun
Zar misli da ga niko vidio nije?


90:8
'alam nađ´al l-lahu ´ajnajni
Zar mu nismo dali oka dva


90:9
walisanana wa-šafatajni
i jezik i usne dvije,


90:10
wahadajnahu aln-nađdajni
i dobro i zlo mu objasnili?


90:11
fala aqtahama al-´aqabata
Pa, zašto on na blagodatima zahvalan bio nije? –


90:12
wama 'adraka ma al-´aqabatu
A šta ti misliš: kako se može na blagodatima zahvalan biti? –


90:13
fakku raqabatin
roba ropstva osloboditi, 90:13


90:14
'aw ´iţ´amun fi jawmin di masghabatin
ili, kad glad hara, nahraniti


90:15
jatimana da maqrabatin
siroče bliska roda,


90:16
'aw miskinana da matrabatin
ili ubogoga nevoljnika,


90:17
thumma kana mina al-ladina ãmanu wa-tawasawa bialsabri wa-tawasawa bialmarhamati
a uz to da je od onih koji vjeruju, koji jedni drugima izdržljivost preporučuju i kojima jedni drugima milosrđe preporučuju;


90:18
'ulaika 'ashabu al-majmanati
oni će biti – sretnici!


90:19
wal-ladina kafaru biãjatina hum 'ashabu al-maš'amati
A oni koji ne vjeruju u dokaze Naše, oni će biti – nesretnici,


90:20
alajhim narun mmuwsadatun
iznad njih će vatra zatvorena biti

Odgovori