Dove i Zikr u namazu!

Moderatori: Haris, EMIRgr, Yassin

Odgovori
Kemo
Mlađi član
Postovi: 183
Pridružio se: Ned Maj 08, 2005 12:29 pm
Lokacija: Bosna

Dove i Zikr u namazu!

Post od Kemo » Sre Jan 04, 2006 4:17 pm

Nakon uzimanja propisanog abdesta, učenje ezana , ikameta i početnog tekbira (dizanje ruku spram ušiju ili ramena, dlanovima otvorenim, ispruženim i okrenutim prema kibli (Meka) nakon čega vežemo ruke na stomak( ispod ili iznad pupka ili na prsa) obuhvatajuči desnom šakom zglob lijeve šake učimo:

1)ALLAHUME BAID BEJNI VE BEJNE HATAJAJE KEMA BAADTE BEJNEL-MEŠRIKI VEL-MAGRIB, ALLAHUME NEKKINI MIN HATAJAJE KEMA JUNEKKA ES-SEVBUL-EBJEDU MINED-DENES, ALLAHUME IGSILNI MIN HATAJAJE BIL-MAI VES-SELDŽI VEL-BERED. (Allahu moj! Udalji me od grijeha mojih kao što si udaljio istok od zapada, Allahu moj, očisti me od grijeha kao što se čisti bijela odiječa od prljavštine.Allahu moj , saperi s mene grijehe moje vodom, snijegom i gradom.) (1 put) ili
===
2) VEDŽEDŽEHTU VEDŽHIJE LILLEZI FETARES-SEMAVATI VEL-ERDI HANIFEN VE MA ENE MINEL-MUŠRIKIN . INNE SALATI VE NUSUKI VE MAHJAJE VE MEMATI LILLAHU RABBIL-ALEMIN. LA ŠERIKE LEHU VE BI ZALIKE UMIRTU VE ENE MINEL-MUSLIMIN. ALLAHUME ENTEL-MELIKU LA ILAHE ILLA ENTE. ENTE RABBI VE ENE ABDUK. ZALEMTU NEFSI VEATEREFTU BI ZENBI FAGFIR LI ZUNBI DŽEMIA. INNEHU LA JAGFIRUZ-ZUNUBE ILLA ENTE. VEHDINI LI AHSENIL-AHLAKI LA JEHDI LI AHSENIHA ILLA ENTE. VASRIF ANNI SEJJIEHA LA JASRIFU ANNI SEJJIEHA ILLA ENTE. LEBBEJKE VE SADEJKE VEL-HAJRU KULLUHU FI JEDEJK. VEŠ-ŠERRU LEJSE ILEJK. ENE BIKE VE ILEJKE. TEBAREKTE VE TEALEJT. ETAGFIRUKE VE ETUBU ILEJK. (Iskreno okrečem lice svoje Onome koji je stvorio nebesa i zemlju, Ja nisam mnogobožac, Moj namaz i obredi, moj život i moja smrt pripadaju Allahu, Gospodaru svih svjetova, Koji nema sudruga u vlasti, tako mi je naređeno i ja sam musliman. Allahu moj, Ti si vladar, nema boga osim Tebe. Ti si moj Gospodar, a ja sam tvoj rob. Zaista sam prema sebi nepravedan bio.Priznajem svoje grijehe, zato mi ih sve oprosti, jer ih samo ti oprostiti možeš.Podari mi najljepšu ćud , a od lošeg me sačuvaj , to samo Ti možeš. Tebi se odazivam i Tvoju vjeru pomažem.Svako je dobro u Tvojim rukama , a zlo se ne pripisuje Tebi.Kod Tebe utočište tražim, a ja uspijevam samo tvojom voljom. Slavljen i Uzvišen neka si! Od Tebe tražim oprost za svoje grijehe. (1 put) ili
===
3)ALLAHU EKBERU KEBIRA, VEL-HAMDU LILLAHI KESIRA VE SUBHANALLAHI BUKRETEN VE ESILA.(Allah je najveći, svaka hvala pripada Allahu i neka je slavljen jutrom i uvečer. (1 put) ili
===
4)SUBHANEKE ALLAHUME VEBIHAMDIKE VE TEBAREKESMUKE VE TEALA DŽEDDUKE VE LA ILAHE GAJRUKE.(Slavljen neka si,Gospodaru moj,Tebi zahvala pripada.Slavljeno neka je ime Tvoje i uzvišeno veličanstvo.Nema boga osim Tebe.) (1 put) ili
----------------------------------------------------------------------
DOVE NA NOČNOM NAMAZU:
1)ALLAHUME RABBE DŽEBRAILE VE MIKAILE VE ISRAFILE FATIRES-SEMAVATI VEL-ERD. ALIMEL-GAJBI VEŠ-ŠEHADEH ENTE TAHKUMU BEJNE IBADIKE FIMA KANU FIHI JAHTELIFUN . IHDINI LIMEHTULIFE FIHI MINEL-HAKK. BI IZNIKE INNEKE TEHDI ILA SIRATIN MUSTEKIM.(O Allahu moj, Gospodaru DŽibrila ,Mikaila i Israfila, Stvoritelju nebesa i Zemlje, Ti koji znaš vidljivo i nevidljivo, sudit ćeš robovima Svojim u onome oko čega su se sporili. Učvrsti me na istini oko koje se ljudi razilaze! Ti upućuješ koga hoćeš na pravi put.) ( 1 put ) ili

2) ALLAHUME LEKEL-HAMDU ENTE KAJJIMUS –SEMAVATI VEL-ERDI VE MEN FIHINNE , VE LEKEL- HAMDU LEKE MULKUS-SEMAVATI VEL-ERDI VE MEN FIHINNE,VE LEKEL- HAMDU NURUS-SEMAVATI VEL-ERDI, VE LEKEL- HAMDU ENTEL-HAKK VE VADDUKEL-HAKK VE LIKAUKE HAKKUN VE KAVLUKE HAKKUN VEL-DŽENNETU HAKKUN VEN-NARU HAKKUN VEN-NEBIJJUNE HAKKUN VE MUHAMMEDUN S.A.V.S. HAKKUN VES-SAATU HAKKUN, ALLAHUME LEKE ESLEMTU VE BIKE HASAMTU VE ILEJKE HAKEMTU FAGFIR LI MA KADDEMTU VE MA EHHARTU VE MA ESRERTU VE MA EALENTU ENTEL-MUKADDIMU VE ENTEL-MUEHHIRU LA ILAHE ILLA ENTE.(Gospodaru moj, Tebi zahvala pripada, Ti koji održavaš nebesa i zemlju i ono što je na njima.Tebi pripada hvala i vlast nebesa i Zemlje i onoga na njima.Tebi zahvala Koji si svjetlo nebesa i Zemlje, Tebi hvala.Ti i Tvoje obećanje ste istina i susret s Tobom je istina.Tvoje riječi, DŽennet i DŽehennem, Tvoji poslanici i Muhammed i Sudnji dan su istina.Gospodaru moj, Tebi se potpuno predajem i u Tebe vjerujem ,na Tebe se oslanjam i Tebi se pokoravam.Zbog Tebe mrzim i sudom Tvojim sudim.Oprosti mi moje prošle i buduće grijehe, one koje sam na javu iznio i koje sam sakrio. Ti si Prvi i Posljednji. Nema boga osim Tebe. (1 put)

(ONDA SE UČI EUZUBILLAHIMINE ŠEJTANIRRADŽIM BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM, EL FATIHA, BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM ( NEKO SURE IZ KUR'ANA ILI KOJI AJET, MINIMUM 3 AJETA ILI JEDAN DUŽI AJET)

NAKON UČENJA NA STAJANJU (KIJAM) IDEMO NA PREGIB (RUKU) I UČIMO:


ZIKROVI KOJI SE UČE NA RUKUU: SUBHANE RABBIJEL- AZIM (Slavljen neka je Uzvišeni Gospodar) (3puta ili više, nepar)

SUBBUHUN, KUDDUSUN,RABBUL-MELAIKETI VER-RUH(Slavljeni i Časni Gospodar, meleka i DŽibrila) (3 puta) ili

SUBHANEKE ALLAHUME RABBENA VE BI HAMDIKE, ALLAHUME IGFIR LI (Slavljeni naš Gospodaru,Tebi zahvala pripada,Allahu moj,oprosti mi) (3 puta) ili

ALLAHUME LEKE REKATU VE BIKE EMENTU VE LEKE ESLEMTU, HŠEA LKE SEMAI VE BESARI VE MUHHI VE AZMI VE ASABI(Allahu moj,samo Tebi ruju činim, samo Tebe vjerujem i samo se Tebi potpuno predajem. Tebi su skrušeni moj vid,moj sluh,mozak moj, kosti moje i nervi moji) (3 puta) ili

NOČU KAD BI POSLANIK S.A.V.S. USTAJAO DA KLANJA UČIO BI NA RUKU:
SUBHANE ZIL-DŽEBERUTI VEL-MELEKUTI VEL-KIBRIJAI VEL-AZAMETI(Slavljen neka je posjednik Gordosti,Vlasti,Dostojanstva i Veličanstvenosti.) (3 puta) ili

ALLAHUME LEKE REKATU, VE BIKE AMENTU, VE LEKE ESLEMTU VE ALEJKE TVEKKELTU, ENTE RABBI, HAŠEA SEMAI, VE BESARI, VE LAHMI, VE DEMI, VE MUHHI, VE ASABI LILAHI RABBIL-ALEMIN (Allahu moj, samo tebi ruku činim ,samo u Tebe vjerujem i samo se Tebi potpuno predajem i samo se na Tebe oslanjam,Ti si moj Gospodar.Tebi su ponizni moj sluh ,moj vid, moje meso, moja krv, moj mozak i nervi moji.Strahuju od Gospodara svih svjetova) (3 puta) ili

SUBHANEKE VE BIHAMDIKE LA ILAHE ILLA ENTE.(Svaka Slava i hvala Tebi pripada(Gospodaru moj) , nema istinskog božanstva mimo Tebe.) (3 puta)

SA POVRATKA NA KIJAM(STAJANJE) IZGOVARAO BI POSLANIK A.S.:
SEMI ALLAHU LIMEN HAMIDEH(Čuje Allah onoga koji ga hvali) (1 put u toku dizanja sa rukua dok se ne ispravi na stajanje)

ZATIM BI ISPRAVLJEN NAKON RUKUA U MIRNOM POLOŽAJU IZGOVARAO POSLANIK A.S. : RABBENA LEKEL- HAMD(Gospodaru naš samo Tebi svaka hvala pripada) (1 put) ili

ALLAHUME RABBENA LEKEL HAMD (Allahu Gospodaru naš,svaka hvala tebi pripada) (1 put) ili

RABBENA LEKEL-HAMDU MILUS-SEMAVATI VE MILUL- ERDI VE MILU MA ŠITE MIN ŠEJIN BAD (1 put) ili nastaviti na ovo ( …BADU EHLUS-SENAI VEL MEDŽDI EHAKKU MA KALEL-ABDU VE KULLUNA LEKEL –ABD. ALLAHUME LA MANIA LIMA EATAJTE VE LA MUTIJE LIMA MENATE VE LA JENFEU ZEL-DŽEDDI MINKEL-DŽEDD.(Gospodaru naš Tebi hvala koja ispunjava nebesa i Zemlju i što ti hočeš osim njih.Ti zaslužuješ svu hvalu i slavu.Najpreče što neki rob kaže,a svi smo mi Tvoji robovi, jeste: Allahu moj, ono što Ti daješ niko ne može uskratiti,niti iko može dati ono što Ti uskratiš, a niti ikome koristi njegova snaga pored Tvoje snage) (1 put) ili

RABBENA VE LEKEL-HAMDU HAMDEN KESIREN TAJJIBEN MUBARAKEN FIH(Gospodaru naš Tebi hvala, velika hvala, lijepa i blagoslovljena) (1 put) ponekad bi na nočnom namazu na to dodao ( LIRABBIJEL –HAMDU LIRABBIJEL –HAMD )(Zahvala pripada Gospodaru mome, zahvala pripada Gospodaru mome) .(1 put)

NAKON TOGA MUSLIMAN IDE ALLAHU S.V.T.A. NA SEDŽDZU SPUŠTAJUČI SVOJE LICE NA TLO ISPRED SEBE I UČI:


SEDŽDA I UČENJE NA SEDŽDI KOJE JE MUHAMMED S.A.V.S UČIO:
SUBHANE RABBIJEL –EALA‚(Slavljen neka je Uzvišeni Gospodar) (3 puta pa i više, ali nepar, može i na ruku) ili

SUBBUHUN KUDDUSUN RABBUL-MELAIKETI VER-RUH(Slavljeni i časni Gospodar meleka i DŽibrila) (3 put i više, nepar)ili

SUBHANEKE ALLAHUME RABBENA VEBI HAMDIKE ,ALLAHUME IGFIR LI(Slavljeni naš Gospodaru,Tebi zahvala pripada!Allahu moj, oprosti mi) (3 put ili više , nepar) ili

ALLAHUME IGFIR LI ZENBI KULLEHU, DIKKAHU VE DŽILLEHU VE EVVELEHU VE AHIREHU VE ALANIJETEHU VE SIRREHU(Allahu moj ,oprosti mi grijehe moje, mele i velike,ranije i kasnije, koje sam javno ili tajno činio) ( 3 put ili više, nepar) ili

ALLAHUME LEKE SEDŽEDTU VE BIKE AMENTU VE LEKE ESLEMTU SEDŽEDE VEDŽHIJE LILLEZI HALEKAHU VE SAVVEREHU VE ŠEKKA SEMAHU VE BESAREHU, TEBAREKELLAHU AHSENUL-HALIKIN(Allahu moj, samo tebi sedždu činim i u Tebe vjerujem.Samo se Tebi potpuno predajem.Moje lice sedždu čini Onome Koji ga je u najljepšem obliku stvorio,te mu je vid i čulo načinioi.Uzvišen neka je Allah, jedini i najljepši Stvoritelj) (3 puta ili više, nepar) ili

SUBHANEKE VE BIHAMDIKE LA ILAHE ILLA ENTE(Svaka slava i zahvala Tebi pripada (Gospodaru moj) .Nema istinskog božanstva osim Tebe.) (3 puta ili više, nepar) ili

Na sedždama nočnog namaza Poslanik s.a.v.s. bi učio : ALLAHUME IGFIR LI MA ESRERTU VE MA EALENTU(Gospodaru moj, oprosti mi ono što sam skrio i ono što sam na javu iznio) (3 puta ili više, nepar) ili

ALLAHUME INNI EUZU BIRIDAKE MIN SEHATIKE VE BI MUAFATIKE MIN UKUBETIKE VE EUZU BIKE MINKE, LA UHSI SENAEN ALEJKE ENTE KEMA ESNEJTE ALA NEFSIK(Allahu moj, utječem se Tvojom milošću od Tvoje srdžbe, i Tvojim rahmetom od Tvoje kazne, i utječem se Tobom od Tebe.Ne mogu da Ti se zahvalim.Ti si onakav kakvim si Sebe opisao) (3 puta ili više , nepar) .

NAKON PRVE SEDŽDE MUSLIMAN SE USPRAVLJA KA SJEDENJU I UČI ZIKR NAKON KOJEG ČE PO DRUGI PUT IČI NA SEDŽDU.

Zikrovi koji se uče između dvije sedžde :

ALLAHUME IGFIR LI VERHAMNI VEDŽBURNI VERFEANI VEHDINI VERZUKNI(Allahu moj ,oprosti mi,smiluj mi se,uzdigni me, uputi me i opskrbi me) (1 put) ili


RABBI IGFIR LI , RABBI IGFIR LI ( Gospodaru oprosti mi , oprosti mi) (1 put).

NAKON ZIKRA IZMEDZU DVIJE SEDZDE MUSLIMAN IDE NA DRUGU SEDZDU NA KOJOJ UČI ISTI KAO I NA PRVOJ SEDŽDI.

POSLIJE DRUGE SEDŽDE MUSLIMAN SE USPRAVLJA I OSTAJE U SJEDEČEM POLOŽAJU SMIREN PA UČI:

Učenje na tešehhudu (sjedenje poslije dva rekata ili četiri rekata): BISMILLAHI ET-TEHIJJATU LILLAHI VES-SALEVATU LILLAHI VEZ-ZAKIJATU LILLAHI VET-TAJJIBATU ES-SELAMU ALEN-NEBIJJI VE RAHMETULLAHI VE BAREKATUHU ES-SELAMU ALEJNA VE ALA IBADIL-LAHIS-SALIHIN, ŠEHIDTU EN LA ILAHE ILLALLEHU , ŠEHIDTU ENNE MUHAMMEDEN RESULULLAH (U ime Allaha , veličanje samo Allaha pripada,dobra djela,moji namazi i moje dove.Neka je mir ,milost i bereket na Allahova Vjerovjesnika.Neka je Allahov mir na nas i na sve iskrene Allahove robove.Posvjedočio sam da nema drugog istinskog božanstva mimo Allaha i posvjedočio sam da je Muhammed Njegov Poslanik) (1 put).

Nakon tešehhud se uče salavati na Poslanika s.a.v.s : ALLAHUME SALLI ALA MUHAMMEDIN ABDIKE VE RESULIKE KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME VE BARIK ALA MUHAMMEDIN KEMA BAREKTE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUN MEDŽID (Allahu moj ,smiluj se Muhammedu i njegovom potomstvu kao što si se smilovao Ibrahimui njegovom potomstvu.Zaista si Ti Uzvišen i Plemenit.Allahu moj ,blagoslovi Muhammeda i potomstvo Muhammedovo kao što si blagoslovio Ibrahima i potomstvo Ibrahimovo.Zaista si Ti Uzvišen i Plemenit.) ( 1 put) ili

ALLAHUME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE EZVADŽIHI VE ZURIJJETIHI KEMA SALLEJTE ALA ALI IBRAHIME VE BARIK ALA MUHAMMEDIN VE EZVADŽIHI VE ZURRIJJETIHI KEMA BAREKTE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUN MEDŽID(Allahu moj ,smiluj se Muhammedu,njegovim suprugama i porodu kao što si se smilovao porodivi Ibrahimovoj.Blagoslovi Muhammeda i njegove supruge i porod kao što si blagoslovio porodicu Ibrahimovu.Zaista si Ti Uzvišen i Plemenit.) (1 put) ili

ALLAHUME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA SALLEJTE ALA ALI IBRAHIM, VE BARIK ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA BAREKTE, ALA ALI IBRAHIME FIL-ALEMINE INNEKE HAMIDUN MEDŽID.(Allahu moj ,smiluj se Muhammedu i porodici Muhammedovoj kao što si se smilovao porodici Ibrahimovoj.Blagoslovi Muhammeda i porodicu Muhammedovu kao što si blagoslovio izmedžu ovog svijeta porodicu Ibrahimovu.Zaista si Ti Uzvišen i Plemenit.) (1 put) .

Nakon salavata na sijedenju na kraj namaza se uči dova (prije selama):

ALLAHUME INNI EUZU BIKE MIN AZABI DŽEHENNEM VE MIN AZABIL-KABR VE MIN FITNETIL-MAHJA VEL-MEMAT VE MIN ŠERRI FITNETIL –MESIHID-DEDŽDŽAL(Allahu moj,Tebi se utječem od džehennemske i kaburske patnje,te iskušenja ovog i onog svijeta i od zla opakog Dedžala.) (1 put) ili

ALLAHUME INNI EUZUBIKE MIN ŠERRI MA ALIMTU VE MIN ŠERRI MA LEM EALEM(Allahu moj ,Tebi se utječem od zla koje sam spoznao i od zla koje ne znam) (1 put) ili

ALLAHUME HASIBNI HISABEN JESIRA (Allahu moj, lagahnim mi učini moje polaganje računa) (1 put) ili

ALLAHUME INNI ZALEMTU NEFSI ZULMEN KESIRA VE LA JAGFIRUZ-ZUNUBE ILLA ENTE FAGFIR LI MAGFIRETEN MIN INDIKE VERHAMNI INNEKE ENTEL-GAFURUR RAHIM (Allahu moj zaista sam prema sebi nepraedan bio ,a samo Ti grijehe opraštaš,pa oprosti mi i smiluj mi se.Zaista si Ti onaj Koji je Milostiv i Koji puno prašta.) (1 put) ili

ALLAHUME INNI ESELUKE BILLAHIL-EHADIS-SAMED ELLEZI LEM JELID VE LEM JULED VE LEM JEKULLEHU KUFUVEN EHAD EN TAGFIRE LI ZUNUBI INNEKE ENTEL-GAFURUR-RAHIM(Allahu moj, ja Te molim Allahom Jedinim,onim Koji je utočište svakom,Koji nije rodio niti je rođen i Kome niko nije ravan da mi oprostiš moje grijehe.Zaista si Ti onaj Koji je Milkostiv i Koji mnogo prašta.)(1 put) ili

ALLAHUME BI ILMIKE-GAJB VE KUDRETIKE ALEL-HALKI AHJINI MA ALIMTEL-HAJATE HAJREN LI VE TEVVEFFENI IZA KANET EL-VEFATU HAJREN LI. ALLAHUME VE ESELUKE HAŠJETEKE FIL-GAJBI VEŠ-ŠEHADETI VE ESELUKE KELIMETEL-HAKKI FIL-GADABI VER-RIDA VE ESELUKEL-KASDE FIL-GINA VEL-FAKRI VE ESELUKE NEIMEN LA JEBIDU VE ESELUKE KURRETE AJNIN LA TENFEZU VE LA TENKATIA VE ESELUKER-RIDA BADEL-KADA VE ESELUKE BERDEL-AJŠI BADEL-MEVTI VE ESELUKE LEZZETEN-NEZARI ILA VEDŽHIKE VE ESELUKEŠ-ŠEVKA ILA LIKAIKE FI GAJRI DARRAI MUDIRRETIN VE LA FITNETIN MUDILLEH. ALLAHUME ZEJJINA BI ZINETIL-IMANI VEDŽALNA HUDATEN MUHTEDIN(Allahu moj, molim Te Tvojim znanjem o nevidljivom, iTvojom moći nad Tvojim robovima,ostavi me u životu ako je život bolji za mene,a usmrti me ako je u tome dobro za mene.Allahu moj,podari mi bogobojaznost, tajnu i javnu.Molim Te za iskrenost u srdžbi i zadovoljstvu.Molim te za umjerenost u raskošu i siromaštvu.Molim Te za blagodati koje ne prestaju,za veselje koje ne nestaje.Molim te da zadovoljan budem onim što mi Ti odrediš.molim te za ugodan život poslije smrti.Molim Te da me počastiš da gledam uTvoje plemenito lice.Molim Te da mi podariš čežnju za susretom s Tobom bez štete koja mi može nauditi i bez smutnje koja me može u zabludu odvesti.Allahu moj,ukrasi nas biserima imana,i uputi nas i učini nas onima koji upućuju.) (1 put) ili


ALLAHUME INNI EUZU BIKE MINEL-BUHLI VE EUZUBIKE MINEL-DŽUBNI, VE EUZUBIKE EN NUREDDE ILA ERZELIL-UMURI VE EUZUBIKE MIN FITNETID-DUNJA, VE EUZUBIKE MIN FITNETIL-KABR(Allahu moj ,Tebi se utječem osd škrtosti i kukavičluka, i od ružne starosti,Zaštiti me dunjalučkih iskušenja i kaburske patnje)( 1 put) ili


ALLAHUME IGFIR LI MA KADDEMTU VE MA EHHARTU VE MA ESRERTU VE MA EALENTU VE MA ESREFTU VE MA ENTE EALEMU BIHI MINNI, ENTEL-MUKKADIMU VE ENTEL-MUEHHIRU LA ILAHE ILLA ENTE(Allahu moj,oprosti mi moje ranije i kasnije grijehe,tajne i javne i moju neumjerenost,i ono što Ti znaš bolje od mene.Ti si Prvi i posljedni.Nema istinskog božanstva mimo Tebe) ( 1 put).

(onda se preda selam na desnu pa na lijevu stranu izgovarajuču 1 put Esselamu alejkum ve rahmetullah)

SA OVIM JE FARZ NAMAZ ZAVRŠEN ALI JE SUNNET DA MUSLIMAN VELIČA ALLAHA DŽ.Š. POSLIJE OBAVLJENIH NAMAZA:

Svojstva Poslanikovog zikra poslije namaza: nakon predaje selama Poslanik a.s. bi izgovorio :

ESTAGFIRULLAH(Allahu oprosti mi) (3 puta)

a potom bi proučio: ALLAHUME ENTES-SELAMU VE MINKES-SELAM, TEBAREKTE JA ZEL-DŽELALI VEL-IKRAM(Allahu moj,Ti si Mir i od Tebe je Mir,Uzvišeni,Plemeniti i Veličanstveni naš Gospodaru)(1 put)

LA ILAHE ILLALLAHU VAHDEHU LA ŠERIKE LEH,LEHUL-MULKU VE LEHUL-HAMDU VE HUVE ALA KULLI ŠEJIN KADIR. ALLAHUME LA MANIA LIMA EATAJTE VE LA MUTIJE LIMA MENATE VE LA JENFEU ZEL-DŽEDDI MINKEL-DŽED(Nema istinskog božanstva mimo Allaha,Koji nema sudruga u vlasti: Njemu sva vlast i zahvala pripadaju i On je Svemoćni,Allahu moj,niko ne može uskratiti ono što Ti podariš, niti iko može podariti ono što Ti uskratiš.Imućni ne pomažu,Njihov imetak je od Tvoje dobrote.).(1 put)

LA ILAHE ILLALLAHU VAHDEHU LA ŠERIKE LEH,LEHUL.MULKU VE LEHUL.HAMDU VE HUVE ALA KULLI ŠEJIN KADIR. LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAH, LA ILAHE ILLALLAHU VE LA NABUDU ILLA IJJAHU LEHUN-NIMETU VE LEHUL-FADLU VE LEHUS-SENAUL-HASEN. LA ILAHE ILLALLAHU MUHLISINE LEHUD-DINE VE LEV KERIHEL-KAFIRUN(nema istinskog božanstva mimo Allaha,Koji nema sudruga u vlasti.Njemu sva vlast i zahvala pripadaju i On je Svemoćni.Nema moći ni snage bez Allaha.Nema istinskog božanstva mimo Allaha.ne obožavamo nikoga osim Njega.Od Njega su sve blagodati i dobrote i Njemu pripada svaka hvala.Nema istinskog božanstva, osim Allaha-Njemu iskreno vjeru ispovijedamo iako to nevjernici prezirali.) (1 put)

ALLAHUME INNI EUZUBIKE MINEL-KUFRI VEL-FAKRI VE AZABIL-KABRI(Allahu moj,tebi se utječem od :nevjerstva,siromaštva i patnje u kaburu) ( 1 put ili 3 put)

SUBHANALLAH (33 puta)(Slava Allahu) ELHAMDU LILLAHI(Hvala Allahu) (33 puta) ALLAHU EKBER(Allah je najveći)(33 puta)

LA ILAHE ILLALLAHU VAHDEHU LA ŠERIKE LEHU LEHUL-MULKU VE LEHUL-HAMDU VE HUVE ALA KULLI ŠEJIN KADIR(Nema istinskog božanstva mimo Allaha,Koji nema sudruga u vlasti.Njemu sva vlast i zahvala pripadaju i On je Svemoćni) (1-10 puta)

ALLAHUME EINNI ALA ZIKRIKE VE ŠUKRIKE VE HUSNI IBADETIKE(Allahu moj ,učini me ustrajnim da Te spominjem,da Ti se zahvaljujem i da samo tebi ibadet činim) (1 -3 puta)

AJETUL-KURSIJA (1 put) KULHUVALLAHU EHAD (3 puta) FELEK (3 puta) RABI NASS ( 3 puta)

SUBHANE RABBIKE RABBIL-IZZETI AMMA JESIFUN VE SELAMUN ALEL-MURSELIN, VEL HAMDU LILLAHI RABBILALEMIN(Veličanstven je Gospodar Tvoj,Dostojanstven,i daleko od onoga kako ga predstvaljaju oni! I mir poslanicima i hvaljen neka je Allah,Gospodar svjetova)(1 put)


Nakon sabah namaza Poslanik a.s. bi izgovorio : ALLAHUME INNI ESELUKE ILMEN NAFIAN VE AMELEN MUTTEKABBELAN VE RIZKAN TAJJIBEN.(Allahu moj ,ja Te molim da me poučiš korisnom znanju ,i da primiš moja djela,i da mi daš lijepu opskrbu)(1-3 puta)

Nakon sabah i akšam namaza Poslanik a.s. bi izgovarao: LA ILAHE ILLALLAHU VEHDEHU LA ŠERIKE LEHU LEHUL-MULKU VE LEHUL-HAMDU BI JEDIHIL-HAJRU JUHJI VE JUMIT VE HUVE ALA KULI ŠEJIN KADIR(Nema istinskog božanstva mimo Allaha,Koji nema sudruga u vlasti.Njemu sva vlast i zahvala pripadaju.U Njegovoj ruci je svako dobro.On je taj koji umrtvljuje i oživljava i On je Svemoćni) (10 puta)

ALLAHUME EDŽIRNI MINEN-NARI(Allahu moj ,spasi me od vatre džehenemske) ( 7 puta)

Poslije sabah namaza: SUBHANALLAH (100 puta) LA ILAHE ILLALLAH (100 puta)


SUBHANALLAHI ADEDE MA HALEKA FIS-SEMAI . SUBHANELLAHI ADEDE MA HALEKA FIL-ERDI, VE SUBHANELLAHI ADEDE MA BEJNE ZALIKE, VE SUBHANELLAHI ADEDE MA HUVE HALIKUN, VALLAHU EKBERU MISLE ZALIKE, VEL-HAMDU LILLAHI MISLE ZALIKE, VE LA ILAHE ILLALLAHU MISLE ZALIKE, VE LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAHIL-ALIJJIL-AZIM MISLE ZALIKE.(Slavljen neka je Allah toliko puta koliko je stvorio stvorenja na nebesima,Zemlji i izmedžu njih.Allah je največi.Hvala Allahu isto toliko.Nema boga osim Allaha ,isto toliko,nema moći osim sa Allahom isti broj puta)(1 put) (poslije namaza )KUNUT DOVA NA VITR NAMAZU: (na trečem rekatu vitr namaza poslije bismille,fatihe i sure dignu se ruke kao na početnom tekbiru na početku namaza spram ušiju ili ramena , onda se svežu šake na stomak, desna preko lijeve, ispod ili iznad pupka ili na prsa i prouči se ova dova:)

ALLAHUMEHDINI FIMEN HEDEJTE, VA AFINI FIMEN AFEJTE, VE TEVELLENI FIMEN TEVELLEJTE, VE BARIK LI FIMA EATAJTE, VE KINI ŠERRE MA KADAJTE FE INNEKE TAKDI VE LA JUKDA ALEJKE, INNEHU LA JEZZILU MEN VALEJTE TEBAREKTE RABBENA VE TEALEJTE.(Allahu moj ,uputi me među one koje si već uputio ! Oprosti mi s onima kojima si već oprostio! Preuzmi odgovornost nada mnom s onima nad kojima si već preuzeo! Sačuvaj me od zla odluka koje si već donio,jer Ti određuješ a tebi se ne određuje.Nema ponosa onaj kome se ti suprostaviš.Blagoslovljen si ,Gospodaru naš i Uzvišen.)

OD SUNNETA JE TAKODZER NA KRAJU VITRA PRIJE ILI POSLIJE SELAMA REČI:

ALLAHUME INNA NEUZU BIRIDAKE MIN SEHATIK. (Allahu moj ,utječemo se zadovoljstvu Tvome od kazne Tvoje.)

Odgovori