Es-selāmu 'alejkum i dobrodošli...


Bismillāhi-r-rahmāni-r-rahīm
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
Bismillahi-r-rahmani-r-rahim

Forum

Novosti: » Liječenje Kur'anom » Razno » Tekstovi » Dove za zatitu

Dove za zatitu

"La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la erike lehu, lehu-l-mulku ve lehul-l-hamdu ve Huve 'ala kulli ej'in kadir"

- Kazao je Allahov Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem: "Svako ko, im ujutro ustane, izgovori dovu - "Nema boga osim Allaha, Jedinoga, Koji druga nema. Njemu pripada sva vlast i zahvalnost i On je iznad svega" - imat e nagradu u vrijednosti onoga ko oslobodi roba iz Ismailovog, a.s., potomstva, bit e mu pobrisano deset grijeha, bit e uzdignut za deset stupnjeva, zatien od ejtana sve do noi. A kada u no ue i proui isto, slijedi mu to isto sve do sabaha."

Dova nakon buenja iz sna

"El-hamdu li-l-Lahi-llezi ahjana ba'de ma ematena ve ilejhi-nnuuru"
- Hvala Allahu, Koji nas oivi nakon to nas umrtvi, i Njemu se, konano, sve vraa.

Dova prilikom oblaenja odjee

"El-hamdu li-l-lahi-llezi kesani haza ve rezakanihi min gajri havlin minni ve la kuvvetin"
- Hvala Allahu, Koji me je odjenuo ovim (ovom odjeom, i koji me je opskrbio bez moje pomoi i moi...)

Dova prije ulaska u WC

"(Bismi-l-Lahi) Allahhumme inni e'uzu bike mine-l-hubsi ve-l-habaisi"
- (U ime Allaha) Allahu moj, prizivam Te protiv zla ejtana i ejtanica.

Dova prilikom izlaska iz WC-a

"Gufraneke" (Za oprost Te molim) 3x

Dova prije uzimanja abdesta

"Bismi-l-Lah" (U ime Allaha)Dova nakon uzetog abdesta"Ehedu en la ilahe ille-l-Lahu vahdehu la erike lehu ve ehedu enne Muhammeden abdu-hu ve resulu-hu"
- Svjedoim da nema boga osim Allaha i svjedoim da je Muhammed Njegov rob (sluga odani) i Njegov Poslanik.

"Allahumme-dalni mine-t-tevvabine ve-dalni mine-l mutetahhirine"
- Allahu moj, svrstaj me meu one koji se kaju i svrstaj me meu one koji su uvijek isti.

Dova prilikom izlaska iz kue

"Bismi-l-Lahi, tevekkeltu ile-l-Lahi, ve la havle ve la kuvvete illa bi-l-Lahi"- U ime Allaha, u Allaha se pouzdavam, nema pomoi niti moi bez (mimo) Allahove pomoi i moi.

Dova prilikom ulaska u stan

"Bismi-l-Lahi veledna ve bismi-l-Lahi haredna ve ala Rabbina tevekkelna"
- S Allahovim imenom ulazimo i s Allahovim imenom izlazimo. Na Gospodara naega se oslanjamo.

Dove koje se ue jutrom i nou

"Emsejna ve emse-l-mulku li-l-Lahi (a za jutarnju: asbahna ve asbeha-l-mulku li-l-Lahi), ve-l-hamdu li-l-Lahi, la ilahe ille- l-Lahu vahdehu la erike lehu. Lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve huve ala kulli ej'in kadir. Rabbi es eluke hajre ma fi hazihi-l-lejleti ve hajre ma ba' deha, Ve e'uzu bike min erri hazihi-l-lejleti ve erri ma ba'deha. Rabbi e'uzu bike mine-l-keseli ve su i-l-kiberi. Rabbi e'uzu bike min?zabin fi-n-nari ve?zabin fi-l-kabri"
- U no uosmo i no doeka svekolika vlast Allahova (a u jutarnjoj dovi rei e se: jutro doekasmo i jutro doeka svekolika vlast Allahova). Hvala Allahu i nema boga osim Njega Jedinog, Koji druga nema. Njemu pripada sva vlast i svaka zahvalnost i on nad svaim ima mo. Allahu, molim Te za sva dobra ove noi (jutra) i za dobra poslije nje (njega). Gospodaru moj, Tebi se sklanjam pred lijenou i zlohudom oholou. Tebi se sklanjam pred kaznom Dehennema i kaburskom kaznom.

"Allahumme bike asbahna ve bike emsejna, ve bike nahja ve bike nemutu ve ilejke-n-nuuru"(tako poinje jutarnja dova, a nona: "Allahumme bike emsejna ve bike asbahna ve bike nahja ve bike nemutu ve ilejke-l-mesiru")Allahu, Tvojom voljom jutro doekasmo i Tvojom voljom u no uosmo. Tvojom voljom ivimo, po Tvojoj volji umiremo i po Tvojoj volji bivamo ponovo proivljeni (a nona glasi: Allahu, Tvojom voljom u no ulazimo i jutro doekujemo, Tvojom voljom ivimo i umiremo i Tebi se vraamo).

"E`uzu bi kelimatillahi tammati min sherri ma khaleqa" 3x
- Pomou savrenih Allahovih rijei zatiujem se od svakog zla.

"Bismillahi llezi la jeduru me`asmihi shej`un fil erdi we la fis-sema`i we huwes semi`ul alim" 3x
- S imenom Allaha; kad se Njegovo ime spomene, nikakvo zlo na Zemlji i na nebesima ne moe se poiniti.

"SubhanAllahi we bi hamdihi adede halqihi we rida nefsihi we zinete arshihi we midade kelimatihi" 3x
- Neka je slavljen i hvaljen Allah u razmjerama brojnosti Njegovih stvorenih bia, u razmjeri zadovoljstva koje je Sam Sebi odredio, teine Njegova prijestolja (ARA) i mnotvene osebujnosti Njegovih rijei.

"Reditu billahi rabben we bil islami dinen we bi muhammedin nebijjen salallahu alejhi we selleme" 3x
- Zadovoljan sam da mi je Allah Gospodar, vjera islam, Muhammed, a.s., vjerovjesnik.

"Ja Hajju ja Kajjumu bi rahmetike estegis aslih li she`ni kulle hu we la tekilni illa nefsi tarfete ajni" 1x
- O Ti ivi, Postojani, molim Te za obilatu milost Tvoju - popravi stanje moje svako i ne prepusti me sebi samom ni jednog trena!

"Allahumme ente rabbi la illahe illa ente khaleqkteni we ene abduke we ene ala ahdike we wa`dike mesteta`tu e`uzu bike min sherri ma sana tu ebu`u leke bi nimetike alejje we ebu`u bi zenbi fagfirli fe innehu la jagfiru zunube illa ente"
- Allahu , Ti si Gospodar moj, nema boga osim Tebe, stvorio si me i ja sam rob Tvoj, ja sam na tragu zavjeta Tebi datog, i obeanja Tvog u granicama svojim. Tebi se sklanjam pred zlom koje sam poinio, Tebi se vraam s pomou blagodati Tvoje prema meni, Tebi priznajem grijehe svoje. Stoga, oprosti mi, jer osim Tebe niko drugi grijehe ne oprata.

"Allahumme inni es elukel dzennete Allahumme edzirni minennar" 7x
- Allahu ja te molim da mi podari mi dennet, Allahu sauvaj me vatre.

"HasbiAllahu la illahe illa huwe alejhi tewekeltu we huwe rabbul arshil azim" 7x
- Allah mi je sam dostatan, nema boga osim Njega. Na Njega se oslanjam, i On je Gospodar Ara vinjeg.

"Asbahna 'ala fitreti-l-islami ve 'ala kelimeti-l-ihlasi ve ala dini nebijjina Muhammedin, sallallahu `alejhi we sellem ,ve 'ala milleti ebina Ibrahime hanifen muslimen ve ma kane mine-l-murikine"
- Allahov Poslanik s.a.w.s. je ujutro i naveer izgovarao dovu - "Jutro smo doekali u krilu islama, na principima ehadeta (rijei: la ilahe illellah), u vjeri Vjerovjesnika naeg, Muhammeda, sallallahu `alejhi we sellem, i u vjeri praoca naeg Ibrahima, a.s., iskrenog monoteista, muslimana, koji nije idolopoklonik.

"Kul Huve-l-Lahu Ehad, Kul e'uzu bi Rabbi-l-felek, Kul euzzu bi Rabbi-n-nas" 3x- po tri puta jutrom i veerom
- Abbdullah, sin Habibov, prenosi da je Allahov poslanik Muhammed, sallallahu `alejhi we sellem, rekao: "Izgovaraj!" - "ta u izgovarati, Allahov Poslanie? - Ui sure Ihlas, Felek i Nas, kad nastupi no i osvane jutro po tri puta, nee ti trebati nita vie za bilo to ili protiv bilo ega.

Zatita djeci

"U 'izukuma bi kelimati-l-Lahi-t-tammati min kulli ejtanin vehhammetin, ve min kulli 'ajnin lammetin"
- Zatitu Allahovu molim za vas pomou Allahovih savrenih rijei pred ejtanom i pred zlim pogledom.

Dove prije spavanja

Svake noi kad bi, Poslanik, Allah mu se smilovao i spasio ga, poao na spavanje i legao u postelju, sastavio bi otvorene dlanove prema licu, puhnuo u njih i prouio (u njih) suru Ihlas, Felek i Nas, te potom potrao dlanovima svoje tijelo koliko moe dohvatiti, poevi od glave i prednjeg dijela tijela; to bi ponovio tri puta.Kada legne u postelju, prije nego to zaspi, proui: "Ajetul-kursijju" do kraja. Allah e ti odrediti uvara da ti se ejtan ne priblii u toku noi, sve do sabaha.

"Ko nou proui posljednja dva ajeta sure "El-bekare", bit e mu dosta: "Vjeruje Poslanik u ono to mu je dostavljeno (objavljeno) od njegova Gospodara i vjernici..."" (Amene Resulu)

Kada neko nakon to se probudio iz sna ustane iz postelje, neka, prije nego to ponovo legne, dobro otrese svoj pokriva (rubove njegove) tri puta, jer on ne zna ta je poslije njega u nju ulo. A kad se ve nasloni u postelji, neka izgovori dovu:
"Bi-smike Rabbi veda' tu denbi ve bike erfe'uhu, fe in emsekte nefsi fe-rhamha ve in erselteha fa-hfazha bima tahfezu bihi ibadeke-s-salihine"
- S Tvojim imenom, Gospodaru moj, legoh na bok i ako bude Tvoja volja, podii u se. Ako uzme moju duu, budi milostiv prema njoj, a ako je vrati, zatiti je kao to si zatitio Svoje dobre robove.

"Allahumme inneke halakte nefsi ve Ente tev-effaha. Leke mematuha ve mahjaha, in ahjejt- eha fa-hfazha ve in emetteha fa-gfir leha. Allahumme inni es eluke-l-afijete"
- Allahu, Ti si, doista, stvorio moju duu i Ti je umrtvljuje. Tebi pripada njena smrt i njen ivot, pa ako je oivi - zatiti je, a ako je umrtvi - oprosti joj. Allahu, Tebe molim za oprost.

Poslanik je, poto bi poloio svoju desnu ruku pod desnu sljepoonicu, prouio: "Allahumme kini azabeke jevme teb' asu ibadeke"
- Allahu, sauvaj me od kazne Svoje na dan kada bude oivio Svoje robove.

"Bismike-l-Lahumme emutu ve ahja"
- S Tvojim imenom, Allahu moj, umirem i ivim

"Hoete li (vas dvoje) da vas uputim na neto to je po vas bolje od bilo kakvog sluge?Kad poete u postelju, na spavanje, izgovorite:"Subhana-l-Lah" (33x),"El-hamdu li-l-Lahi" (33x) i"Allahu ekber" (34x)Eto, to vam je bolje od ma kog sluge."

Povratak na listu tekstova

Sva prava pridržana od strane lijecenje-kuranom.com © 2002 - 2016
Kontakt informacije: e-mail info @ lijecenje-kuranom.com ili tel 00 387 (0)61 757 819
Web dizajn i izrada: DX.webTech - dx.webtech (@) gmail.com
Ucitavam...
Prijavite grešku